Activiteitenpagina

Ga mee !

De Veldwerkgroep organiseert tal van activiteiten. Op deze pagina geven wij steeds een zo actueel mogelijk overzicht van onze plannen. Per activiteit worden een beschrijving en de wijze van aanmelden aangegeven. Hou deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven! Voor vragen kun je ons mailen veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

 

 

Veldwerkgroep Voorjaarskamp 2020

>

Nog geen informatie

Veldwerkgroep Zomerkamp 2020

>

Zomerkampen van de Veldwerkgroep

Er wordt jaarlijks één zomerkamp in het buitenland (Europa) georganiseerd door de veldwerkgroep. Dat gaat altijd in samenwerking met zoogdierexperts uit het land zelf en met mensen die lokaal in het betreffende gebied actief zijn. Tijdens deze zomerkampen wordt de directe omgeving van de kamplocatie geïnventariseerd op alle daar voorkomende soorten zoogdieren.

In de avond worden er vleermuizen geluisterd en gevangen, wordt er met lampen en warmtebeeldcamera's gekeken naar roof- en hoefdieren in het vrije veld. In de ochtendschemer worden er vleermuiskolonies gezocht. Om de 6 uur worden de life traps en/of pitfalls gecontroleerd waarmee woel- spits- slaap- en ware muizen worden gevangen. Vervallen huizen, schuurtjes, kerkzolders worden gecontroleerd op vleermuizen en braakballen van uilen. Iedereen is ingedeeld in een ploeg die gedurende één of twee etmalen verantwoordelijk is voor het controleren van de uitstaande vallen. Bovendien wordt iedereen ingeroosterd een keer ingeroosterd voor het zoeken van vleermuiskolonies in de ochtendschemer. De overige tijd is vrij van verplichtingen.

Zomerkampen in het buitenland bieden een uitstekende gelegenheid om vertrouwd te raken met bij ons zeldzame of niet (meer) voorkomende zoogdiersoorten. Voor de mensen die ter plaatse actief zijn levert de aanwezigheid van ca. 25 enthousiastelingen gedurende 10 dagen een grote hoeveelheid nieuwe gegevens op. Van elk zomerkamp verschijnt een verslag. Sinds het gebruik van GPS wordt er direct op het kamp al een database aangelegd van alle waarnemingen. Deze komt kort na het kamp al beschikbaar voor mensen die in het gebied werken waar het kamp is geweest en wordt daarna gepubliceerd op onze database-pagina.

Ook is gebleken dat deze zomerkampen bij uitstek een gelegenheid zijn voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen 'zoogdierwerkers' in Europa. Er zijn al meer dan eens onderzoeksmethoden overgenomen, in beide richtingen!

 

Zomerkamp 2020 Lovćen Nationale Park – Montenegro

27 juli t/m 7 augustus 2020

Image
uitzicht Lovcen

Dit jaar vindt het zomerkamp van de Veldwerkgroep plaats in het bergachtige Montenegro. Het hoofdkamp zal in het Nationaal Park Lovćen zijn. Het Nationaal Park Lovćen omvat het centrum en het hoogste deel van het Lovćen Mt. massief en beslaat een gebied van circa 6220 hectare. Het gebied is in 1952 tot nationaal park verklaard. Lovćen ligt in het zuidwesten van Montenegro langs het Skadar meer, baai van Bokokotorska en Bodva riviera. Het park ligt in het gebied van drie gemeenten: Kotor, Cetinje en Budva. In een relatief beperkt gebied zijn meerdere heterogene reliëfvormen aanwezig, met name in het midden van het gebied, waar Lovćen’s hoogste bergen aanwezig zijn: Stirovnik (1739 meter) en Jezerski vrh (1657 meter). De bergketens zijn erg rotsachtig, met meerdere kloven, ravijnen en depressies die het landschap een prachtige vorm geven. In het park komen 2000 verschillende plantensoorten voor. Deze soortendiversiteit is het resultaat van de verschillende habitats, hoogtes en de invloed van twee klimaatzones: Middellandse Zee en Continentaal.

Image
ZoKa2020 map
Image
ZoKa2020 park
Boven: locatie van het Nationaal Park Lovćen in Montenegro. onder: de begrenzing van het nationaal park.

Meer informatie over het gebied

Montenegro

Lovcen nationaalpark

Video van Lovcen NP

Het doel van het kamp

In het gebied is weinig onderzoek verricht naar zoogdieren, voor een aantal soorten is helemaal geen data beschikbaar. Het hoofddoel is een algemene inventarisatie van de zoogdieren in de regio van Lovćen, met de focus op de verschillende aanwezige habitats om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de zoogdierdiversiteit. Een aantal interessante soorten waar wij onder andere naar zullen zoeken zijn de Thomas’ woelmuis, Balkan sneeuwmuis, Balkan grootoorvleermuis en de bruine beer. We zullen in grotten en andere ondergrondse delen zoeken naar vleermuizen, vallen plaatsen om kleine zoogdieren te vangen en cameravallen plaatsen voor marterachtigen en grotere zoogdieren. We zullen ook buiten de grenzen van het nationaal park onderzoek uitvoeren. De ondersteuning die wij verlenen kan bijdragen aan het nieuwe managementplan voor het park, dat eind dit jaar zal worden opgeleverd. Bij een goede onderbouwing van de soortenrijkdom en de natuurlijke waarde van het gebied, kan het in de toekomst, wanneer Montenegro tot de Europese Unie toetreedt, in aanmerking komen voor de status van Natura 2000-gebied.

Image
Grote hoefijzerneus
Image
Das cameraval
Boven: grote hoefijzerneus (Martina Radonjić), onder: das (Chris Driessen).

 

Partner organisaties

De Veldwerkgroep organiseert dit kamp samen en met de ondersteuning van de Nacionalni Parkovi Crne Gore (National Parks of Montenegro). De organisatie beheert alle vijf de nationale parken van het land voor het behoud van de hoge biodiversiteit in deze gebieden. We zullen ook samenwerken met de NGO Wildlife Montenegro, een jonge organisatie die zich richt op het uitvoeren van onderzoek en bescherming van bedreigde diersoorten.

 

Belma Šestović, Public enterprise for National Parks of Montenegro

Email: belmasestovic@nparkovi.me

Image
logo wildlife Montenegro
Image
logo montenegro NP

Marina Đurović, NGO Wildlife Montenegro

Email: marina.djurovic84@gmail.com

 

Accommodatie

We zullen verblijven in Ivanova Korita. National Parks of Montenegro heeft hier vijf bungalows die wij kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk in een tent te verblijven rond de bungalows.

 

Mogelijk gaan we ook onderzoek in meer afgelegen gebieden uitvoeren. Mocht hier sprake van zijn, dan zullen hiervoor tijdelijke kampen worden opgezet met eigen kampeeruitrusting.

Image
bungalow

 

Eten

Het eten wordt verzorgd in het nabij gelegen kindercentrum Lovćen- Bečići. http://julovcenbecici.me/index.php/o-nama.

 

Wanneer?

Maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus 2020.

 

Kosten & inschrijving

De totale kosten voor het zomerkamp bedragen €350,- (exclusief het heen- en terugreizen). Je kan je opgeven voor het kamp door voor 20 april €50,- over te maken naar de bankrekening NL06INGB0002050298 van de Zoogdiervereniging te ´s-Hertogenbosch EN door het aanmeldformulier in te vullen. Je aanmelding geldt alleen wanneer beide zijn ontvangen.

COVID-19 update: Gezien de onzekerheid m.b.t. de verspreiding en verschillende maatregelen binnen Europa zullen wij het volledige inschrijfgeld terugstorten als er vanwege COVID-19 het kamp toch afgelast zal moeten worden. Vooralsnog zien wij nog geen reden om de voorbereidingen voor het kamp nu al te staken.

 

Belangrijke punten

De Veldwerkgroep is geen reisorganisatie, het wordt van je verwacht dat je zelf je heen- en terugreis regelt. Rond 15 mei zal de Veldwerkgroep een lijst met alle deelnemers versturen. Je kan deze gebruiken om contact te zoeken met anderen, bijvoorbeeld om afspraken te maken over samen reizen. Tijdens het zomerkamp zullen we dagelijks meerdere uren actief zijn in bergachtig gebied. Het is niet noodzakelijk om heel sportief te zijn, maar er wordt wel van je verwacht dat je de activiteiten aan kan.

 

De kleine lettertjes

Het ‘Huishoudelijk reglement van de Veldwerkgroep’ geldt voor alle activiteiten van de Veldwerkgroep. Bij annulering na 15 mei wordt het inschrijfgeld ingehouden. Deelname aan elke activiteit is op eigen risico. De prijs voor het kamp is inclusief kosten voor overnachting, eten, drinken, vergunningen en deelname aan de activiteiten. Het wordt van de deelnemers verwacht dat ze de noodzakelijke reis- en zorgverzekeringen hebben afgesloten. Op het kamp zal een rooster worden opgesteld waarin iedereen voor alle activiteiten wordt ingepland, met uitzondering van het vangen van vleermuizen waarvoor deelname alleen mogelijk is als je gevaccineerd bent tegen rabiës met een recent bepaalde titer >2.0 IU/ml. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen en alle deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Door je op te geven voor een activiteit verklaar je akkoord te zijn met deze voorwaarden. Meer informatie volgt na inschrijving.

Image
bungalow binnen
Image
Bungalows 3
De bungalows van binnen.


 

Summercamp Montenegro 2020 (English version)

>

Summer Camp 2020 Lovćen National Park - Montenegro

27th juli – 7th of august 2020

Field Study Group of the Dutch Mammal Society

Image
Lovcen

This year, the Field Study Group will travel to the country of mountains, Montenegro. The main camp shall be in the National Park Lovćen. National Park Lovćen encompasses the central and the highest part of Lovćen Mt massif and covers an area of 6,220 ha. It was proclaimed as a national park in 1952. It is situated in the southwest of Montenegro among Skadar lake basin, Bokokotorska Bay and Budva’s riviera. It rises from the borders of the Adriatic basin closing so long and twisting Boka’s bays thus making the hinterland to the ancient coastal town of  Kotor. It is located on territory of three municipalities: Kotor, Cetinje and Budva.

On a relatively narrow territory the numerous and heterogeneous relief forms are met, emphasized in the middle part of the Mountain, where Lovćen is risen with its two highest peaks Stirovnik (1749m) and Jezerski vrh (1657m). The mountain slopes are rocky, with numerous fissures, pits and deep depressions giving the scenery a specific look. Around 2000 plant species occur in the park. The high diversity is due to the diversity in habitats and heights, and the influence of two climate zones: the Mediterranean and the Continental.

Image
map
Image
NP
Top: The location of the National Park Lovćen in Montenegro. bottom: The borders of the National Park.

 

More information

https://www.youtube.com/watch?v=ji53iZjOckQ

https://en.wikipedia.org/wiki/Montenegro

https://en.wikipedia.org/wiki/Lov%C4%87en

Goal

Little research into mammals has been done in the area, for some species groups there is no data available at all. The main goal is to survey the mammal species of Lovćen, the main focus being on the diverse amount of habitats in the area to gain the biggest possible view of the mammal diversity in the area. Several interesting species to look for would be Thomas’s pine vole, Balkan snow vole, Kolombatovic’s long-eared bat and brown bear. We’ll be looking in caves and underground objects for bat presence, set out live traps for small mammals and use camera traps for mustelids and large mammals. We will also explore outside the borders of the national park. The support we provide can contribute to a new management plan for the park, which will be finalised later this year. If the plan is sufficiently supported by the species richness and natural values of the area, it could be nominated as Natura 2000 site when Montenegro joins the European Union.

 

Image
R.f
Image
M.m
Top: greater horseshoe bat (Martina Radonjić), bottom: badger (Chris Driessen).

 

Partner organisaties

The Field Study Group organises this camp in collaboration with the Nacionalni Parkovi Crne Gore (National Parks of Montenegro). This organisation manages all five national parks of the country for the preservation of the valuable biodiversity in these areas. We will also collaborate with the NGO Wildlife Montenegro which goal which goal is to do research on threatened species in Montenegro and provide proper conservation measures.

 

Belma Šestović, Public enterprise for National Parks of Montenegro

Email: belmasestovic@nparkovi.me

Image
logo
Image
logo

Marina Đurović, NGO Wild life Montenegro

Email: marina.djurovic84@gmail.com

 

 

Accommodation

We will have our main camp in Ivanova Korita. Here, the National Parks owns five bungalows that we can use for free. It is also possible to place tents around the bungalows.

 

It is possible that we will also be conducting research in remote areas, for which temporary outposts will be necessary.

Image
bungalow

Food

The local childrens’ home Lovćen- Bečići will provide our food. http://julovcenbecici.me/index.php/o-nama.

 

When?

27th July until 7th August 2020

 

 

Costs

The total participation fee for the Summer camp is € 350.- (excluding the journey). Signing up for the camp can be done before the 20th of April 2020 by paying € 50.- on the account NL06INGB0002050298 of Zoogdiervereniging in ´s-Hertogenbosch AND by filling in this application form. Your application is only valid when both have been received.

COVID-19 UPDATE: Due to the uncertainties regarding recent outbreaks there will be a full refund when cancellation of the camp has to occur due to the outbreak.Up to now we have not decided to stop with preparations.

Important notes

The Field Study Group is not a travel organisation, you will have to arrange your journey by yourself. Around the 15th of May, the Field Study Group will send all participants a list of all those participating. You can use this list to arrange travelling together, if you wish. During the camp, we will be active for several hours a day in mountainous area. It is not required to be an athlete, but you are expected that your body can handle the activities.

 

Other notes

The ‘Huishoudelijk reglement van de Veldwerkgroep’ (Rules of Procedure of the Field Study Group) applies to all activities organised by the Field Study Group. Cancellation after the 15th of may means that we keep the pre-payment for expences already made. Participating in any activity is at your own risk. The price of the camp includes expenses for the night, food, drinks, permits and participating in all field activities. Participants will have to arrange their own transportation and the necessary insurances (such as traveling and health insurance). A schedule will be set up in which everybody will be planned for all activities with the possible exception of activities with bats, for which participation is only possible to those who are vaccinated against rabies. No pets are allowed and all participants have to be at least 18 years old. By signing up you agree with these terms. Further explanation will be provided after signing up.

 

Image
Inside
Image
inside
The inside of the bungalows.

 

Veldwerkgroep Najaarskamp 2020

>

Nog geen informatie