Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie

Grootschalige renovatie en na-isolatie

Vanwege klimaatverandering staat Nederland voor een grote opgave. De noodzakelijke energietransitie zet een aantal vleermuissoorten echter onder druk. Daarom moet enerzijds duidelijk zijn hoe het met de verschillende soorten gaat (wat is de Staat van Instandhouding?) en anderzijds moet duidelijk zijn wat we kunnen doen om effecten te voorkomen (wat zijn bewezen effectieve maatregelen?).
Met een subsidie van het ministerie van LNV heeft de Zoogdiervereniging hiervoor samen met de bureau's Batweter (Anne-Jifke Haarsma) en Bionet Natuuronderzoek (René Janssen) een uitgebreide analyse gedaan van de stand van zaken van de huidige kennis van deze onderwerpen.

Voor zowel de Staat van Instandhouding als de bewezen effectiviteit van beschermingsmaatregelen is bepaald welke kennis- of datalacunes er momenteel zijn, hoe deze kunnen worden opgevuld, en wat de kosten daarvan zouden zijn. Op basis van de kwetsbaarheid van de populaties per vleermuissoort en hun huidige Staat van Instandhouding is een prioritering gemaakt voor vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek is inmiddels gestart met een nieuwe subsidie voor de periode 2021 – 2024. Hierin zal de lijst met bewezen effectieve maatregelen die is opgesteld verder worden uitgewerkt en uitgebreid. Ook zal data en kennis verzameld worden over de Staat van Instandhouding.

In onderstaande werkdocument bevat een uitvoerige beschrijving van de gevolgde werkwijze en geeft de conclusies zoals deze vanuit de beschikbare data en informatie in 2021 getrokken konden worden. Tevens is een uitgebreide samenvatting beschikbaar.

Documenten