Inventarisaties en Advies

Inventarisaties

De Zoogdiervereniging voert in opdracht inventarisaties uit naar de aanwezigheid van en het gebruik van het gebied door zoogdieren. Het kan gaan om onderzoek in het kader van milieu-effect-rapportages, passende beoordelingen voor Natura2000-gebieden, ontheffingsaanvragen inzake de Flora- en faunawet of ten bate van terreinbeheer.

De veldwerkers van de Zoogdiervereniging zijn ervaren specialisten, die in overleg met de opdrachtgever de meest geschikte methode voor het veldwerk kunnen bepalen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met seizoenale verschillen in activiteit van zoogdieren. Een goede inventarisatie van vleermuizen dient bijvoorbeeld in april te beginnen en loopt door tot in september. Een muizeninventarisatie kan het beste in nazomer/najaar uitgevoerd worden.

De resultaten van het veldwerk kunnen gecombineerd worden met gegevens aanwezig in de Zoogdierdatabank, zodat het belang van het gebied ten opzichte van de omgeving aangegeven kan worden of een vergelijking met historische gegevens uit hetzelfde gebied gemaakt kan worden.

Effectanalyses

Bij voorkeur worden de inventarisaties gecombineerd met effectanalyses. Aangegeven wordt wat het effect van de ingreep op de aanwezige zoogdiersoorten zal zijn, of dit gecompenseerd moet worden en hoe die compensatie vorm gegeven kan worden (een vereiste bij een ontheffingsaanvraag inzake de Wet Natuurbescherming).


Quick scans

Via de Nationale Databank Flora Fauna kan snel inzicht verkregen worden in de kans op het aantreffen van beschermde planten- en diersoorten. Echter nog niet heel Nederland is onderzocht en soms zijn de gegevens te oud of niet gedetailleerd genoeg. Om toch snel inzicht te krijgen in de kans dat er beschermde planten- of diersoorten in het gebied voorkomen kan een quick scan aangevraagd worden. Een quick scan is een verkennend onderzoek dat voorafgaat aan een uitgebreid veldonderzoek.
 

Adviezen over terrein- en gebouwbeheer

Zoogdieren zitten overal. Sommige hebben holen onder de grond of onder takken en bladeren. Andere hebben nesten in bomen. Enkele zitten zelfs heel dicht bij mensen. Ze verschuilen zich op zolders, in spouwen en in kelders. Vaak heeft de terreineigenaar of de bewoner van het gebouw dit niet in de gaten. Pas als iets aan het terrein of gebouw veranderd wordt komen de medebewoners te voorschijn. In enkele gevallen veroorzaken de zoogdieren al eerder overlast. De Zoogdiervereniging helpt bij het oplossen van problemen.