Boer zoekt Vleermuis

Koeien (foto Gerard Stolk)

Nederland bestaat voor een belangrijk deel uit agrarisch land. Boer zoekt Vleermuis stimuleert agrariërs hun erf aantrekkelijker te maken voor vleermuizen door het plaatsen van voorzieningen, zoals vleermuiskasten.  De Zoogdiervereniging en CLM in samenwerking met de agrarische natuur (en landschaps)verenigingen  voeren het project uit. De Zoogdiervereniging verzorgt het advies voor de voorzieningen en voert samen met vrijwilligers inventarisaties uit.

Stand van Zaken

In drie provincies heeft Boer zoekt Vleermuis plaatsgevonden.

Zuid-Holland

Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland is een samenwerking van de Zoogdiervereniging, CLM, drie Zuid-Hollandse Agrarische natuurverenigingen (Den Haneker en Geestgrond en Santvoorde) en de vleermuisdeskundigen van de Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland.

Op 25 boerderijen in de werkgebieden van de drie Agrarische natuurverenigingen (Den Haneker en Geestgrond en Santvoorde) is in kaart gebracht welke maatregelen, bijvoorbeeld vleermuiskasten, goed zouden zijn voor vleermuizen. Er werd daarbij gekeken naar de boerderij, verwachte soorten en directe omgeving. Deze maatregelen zijn vervolgens aangebracht. 

In totaal komen in Zuid-Holland circa 12 verschillende vleermuissoorten voor. Hiervan zijn er acht op de boerenbedrijven waargenomen. Dit zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en watervleermuis. De bedrijven zijn overwegend melkveebedrijven, soms vleesvee-, bollen- of gemende bedrijven, of een manege. Er zin 216 kasten opgehangen.

Lees in de flyer en het eindrapport meer over het project en de resultaten.

Het praktijknetwerk ‘Boer zoekt vleermuis’ in Zuid-Holland is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland.

Noord-Brabant

Boer zoekt Vleermuis Noord-Brabant is een samenwerking van Brabantse agrariërs uit het Groene Woud, Zoogdiervereniging, CLM, ondersteund door de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant.

Met het project ‘Boer zoekt vleermuis’ hebben vijf Brabantse agrariërs in 2013 en 2014 de aanwezigheid van vleermuizen op hun bedrijven gestimuleerd. Er zijn in totaal 63 kasten en twee andere vleermuisvoorzieningen geplaatst op de bedrijven. De paalkast voor vleermuizen bij Philips Fruittuin  had letterlijk en figuurlijk de meeste voeten in de aarde.

Er zijn 9 soorten vleermuizen waargenomen. Waaronder 3 bijzondere soorten voor Noord-Brabant: kleine dwergvleermuis, ingekorven vleermuis en bosvleermuis.

Lees in deze flyer meer over het project en de resultaten.

Het praktijknetwerk ‘Boer zoekt vleermuis’ in Noord-Brabant is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, Europese Unie, ASN Bank, Prins Bernhard Cultuurfond en Van der Hucht De Beukelaar Stichting. 

Limburg

In opdracht van de Provincie Limburg hebben deZoogdiervereniging, CLM en Bionet Natuuronderzoek onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief voor de ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) in Midden-Limburg.

Doel van het project was om samen met de agrariërs de ingekorven vleermuis te behouden voor Limburg. De ingekorven vleermuis komt in Nederland voornamelijk in Limburg voor en is voor Nederlandse begrippen een zeldzame soort.

In Midden-Limburg zijn twee grote bekende kraamverblijven van ingekorven vleermuis bekend met honderden dieren. Vanuit deze locaties verspreiden de dieren zich in de omgeving, waar ze ook voedsel zoeken in veestallen. De ingekorven vleermuis jaagt daar met name op stalvliegen. Van een aantal stallen was al bekend dat ze worden gebruikt. Samen met de agrariër willen we de stallen tot een optimale en duurzame plaats voor deze vleermuizen maken.
De agrariërs hebben tips gekregen hoe zij eventueel maatregelen kunnen n ter bevordering van de ingekorven vleermuis. Deze mogelijkheden voor de ingekorven vleermuis op agrarische bedrijven staan beschreven in een brochure. In het eindrapport wordt een toekomstperspectief gegeven voor de ingekorven vleermuis op boerenbedrijven rekeninghoudend met allerlei mogelijke veranderingen zoals schaalvergroting, bedrijfsopvolging et cetera.

Lees in de flyer en het eindrapport meer over het project en de resultaten.

‘Boer zoekt ingekorven vleermuis’ in Limburg is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Type project
Bescherming en educatie

Looptijd
De projecten zijn afgerond.