‘Naar een biodivers agrarisch landschap’: symposium & promotie

Hamster

De aanleiding voor dit Natuurplaza symposium is de aanstaande promotie van Maurice La Haye. Na jaren onderzoek promoveert hij op woensdag 17 juni 2020 om 16:30 in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘The Common hamster in the Netherlands. From pest species to icon of a biodiverse agricultural landscape’. In gewoon Nederlands: ‘De hamster (korenwolf) in Nederland. Van plaagdier tot icoon van een soortenrijk agrarisch landschap’. De verdediging is door de Covid-19 crisis helaas niet bij te wonen, maar op de dag zelf wel te volgen via de live-stream.

In het proefschrift wordt beschreven welke onderzoeken zijn uitgevoerd om de hamster (Cricetus cricetus), beter bekend onder de geuzennaam korenwolf, voor uitsterven te behoeden. In deze youtube-video wordt door de promovendus en zijn paranimfen kort en beeldend uitgelegd wat een hamster is, nodig heeft en welke dreigingen de hamster het hoofd moet bieden.

Samenvatting

In 1999, meer dan 20 jaar geleden, stond de hamster op het punt definitief uit Nederland te verdwijnen. Dankzij een groot onderzoeks- en herintroductieproject zijn er nu nog hamsters in Nederland, maar voor een duurzame toekomst moeten nog grote stappen gezet worden.

In de beginjaren van het project werd de hamsters zeer negatief benaderd en waren beschermingsmaatregelen nagenoeg onbespreekbaar. Met het oprichten van de korenwolfcommissie door de provincie Limburg is het oordeel over de hamster in positieve zin gekanteld. In de korenwolfcommissie wordt door alle betrokkenen; agrariërs, terreinbeheerders, ecologen en overheden; in goed overleg gezocht naar manieren om de hamster te behouden.

Het kunnen uitvoeren van effectief agrarisch natuurbeheer op een groot oppervlak is daarvoor essentieel, maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig. De komende jaren is het van groot belang dat gekozen wordt voor maatregelen die bijdragen aan de biodiversiteit in het agrarisch gebied en dat deze maatregelen aantrekkelijk zijn voor agrariërs om uit te voeren op hun bedrijf.