2008: Jaar van de bunzing

We hopen dat door het uitroepen van de bunzing tot Zoogdier van het jaar 2008 het aantal doorgegeven waarnemingen sterk zal toenemen. Elke waarneming is van belang voor de bescherming van deze soort en daarom wil de Zoogdiervereniging iedereen vragen om waarnemingen van de bunzing, maar ook van andere (kleine) marterachtigen door te geven. De bunzing wordt vaak gevonden als verkeersslachtoffer. Ook die waarnemingen zijn waardevol.

Wat gaan we doen in 2008 voor de bunzing?

Door middel van informatie op onze website, in onze tijdschriften en (indien financieel mogelijk) een soortenbrochure, gaan we het brede publiek informeren over deze soort.
Veel publiciteit zal gericht zijn op het verkrijgen van een goed (historisch) verspreidingsbeeld van de bunzing door het stimuleren van en het doorgeven van waarnemingen, niet alleen nieuwe, maar ook oude waarnemingen.
Door middel van een op te stellen enquĂȘte aan terreinmedewerkers van natuurorganisaties wordt geprobeerd een beter beeld van voorkomen en biotoopvoorkeuren van de bunzing te verkrijgen.
Een gerichte studie moet leiden tot een pakket aan mogelijke beheersmaatregelen voor herstel en behoud van deze soort in ons land.
Verzamelen verkeersslachtoffers voor sectie ten behoeve van ecologisch onderzoek.

Soortinformatie

Werkgroep kleine marterachtigen