Rapportages onderzoek (pdf)

Monitoring van de meervleermuis in Natura 2000-gebied Veluwe (057). Voortgangsrapportage 2017-2018

2018

De monitoring van de meervleermuis op de Veluwe heeft als doel basisgegevens te leveren voor de evaluatie van het Natura 2000 beheerplan voor dit gebied. Met deze basisgegevens moet kunnen worden beoordeeld of de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied gehaald worden. Het huidige meetnet NEM-wintertellingen met gecontroleerde gegevens van winterverblijfplaatsen is van voldoende kwaliteit om zowel trends in de ontwikkeling in verspreiding en bezetting (occupancy) en in aantallen (abundantie) te berekenen.

NEM Meetnet Exoten 2018

2018

De afgelopen tien tot twintig jaar neemt het aantal niet-inheemse zoogdieren toe in Duitsland en België, wat steeds vaker leidt tot waarnemingen van exoten in Nederland. Per 3 augustus 2016 is de Unielijst van Invasieve Exoten vastgesteld en is de wens ontstaan voor het efficiënt verzamelen, valideren en presenteren van verspreidingsdata van invasieve niet-inheemse zoogdieren in Nederland. Het is de intentie in 2019 een NEM Meetnet Exoten op te zetten.

Wolvenmeldpunt Jaarrapportage 2018

2018

Het jaar 2018 kan met recht het ‘Jaar van de Wolf’ worden genoemd voor Nederland. In 2018 zijn er t/m 1 december acht zwervende wolven vastgesteld in Nederland. In de buurlanden is sprake van vestiging van wolven direct over de grens: bij Meppen (D) en bij Leopoldsburg (B). Ook op de Veluwe is sinds eind juli een vast territorium aanwezig van een wolvin met inmiddels een partner. Het aantal meldingen van wolven is eveneens fors toegenomen: van ongeveer 250 in 2017, naar ongeveer 1600 in 2018.

Relatieve kwaliteit terrein Nationaal Militair Museum als foerageergebied voor gewone dwergvleermuis

2018

Op het terrein van het Nationaal Militair Museum van de voormalige vliegbasis Soesterberg zijn meerdere gebouwen met vleermuisfuncties gesloopt of van gebruik veranderd. In dit proces is in relatie tot de vleermuizen gewerkt met drie verschillende ontheffingen en met gerichte mitigatie en compensatie van vleermuishabitat. Binnen het onderhavige project gaat het om het slopen van Gebouw 7a van de voormalige vliegbasis Soesterberg en ontheffing FF/75C/2014/0523. Gebouw 7a herbergde verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis.

Monitoren soorten Berchmanianum

2018

Het Universitair Vastgoed Bedrijf is bezig om de zuidflank van de Radboud Universiteit te Nijmegen deels te herontwikkelen. Voorafgaand aan deze nieuwe inrichting zijn alle benodigde ecologische onderzoeken uitgevoerd (Van Norren & Schillemans, 2015; Schillemans & Overman, 2015; Jansen et al, 2016). Hierbij is beschermde flora en fauna aangetroffen. Vervolgens zijn mitigatievoorstellen geformuleerd (Hommersen et al, 2016) en is een ontheffing aangevraagd.

Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos en op de Bemelerberg in 2018

2018

Net als in voorgaande jaren is ook in 2018 de populatie eikelmuizen (Eliomys quercinus) in het Savelsbos en op de Bemelerberg gemonitord door middel van een vang-terugvang-onderzoek in het voorjaar en in het najaar. Gevangen eikelmuizen zijn zoveel mogelijk individueel gemerkt met behulp van transponders. In totaal zijn daarbij in het Savelsbos 18 individuen gevangen, waarvan 5 hervangsten. Op de Bemelerberg zijn in totaal 14 individuen gevangen. In de monitoringsonderzoeken van de laatste jaren worden soms heel lage, soms wat hogere aantallen eikelmuizen gevangen.

Relatieve kwaliteit Museumkwartier en Vlasakkers als foerageergebied voor gewone dwergvleermuis en andere vleermuizen.

2018

Op het terrein van het Nationaal Militair Museum (Museumkwartier) zijn meerdere gebouwen met vleermuisfuncties gesloopt. In dit proces is in relatie tot de vleermuizen gewerkt met 3 verschillende ontheffingen en met gerichte mitigatie en compensatie van vleermuishabitat. Binnen het onderhavige project gaat het om het slopen van Gebouw 7a en ontheffing FF/75C/2014/0523. Gebouw 7a op het Museumkwartier van het voormalige vliegveld Soesterberg, herbergde verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Deze verblijven werden aangetast door de sloop.

Beoordeling vleermuizen, das, vogels en licht A73, traject Neerbosch tot Rijkevoort

2018

Rijkswaterstaat wil voor het gedeelte A73 van Rijkevoort tot aan knooppunt Neerbosch bepalen welk verlichtingsregime vanuit de verkeersveiligheid nodig is. Bij het aanpassen van het verlichtingsregime dient rekening te worden gehouden met voorwaarden die vanuit de Wet natuurbescherming worden gesteld. Rijkswaterstaat heeft de Zoogdiervereniging in samenwerking met SOVON gevraagd de voorwaarden voor verlichting op de A73 tussen knooppunt Rijkevoort en knooppunt Neerbosch vanuit beschermde soorten, in dit geval vleermuizen, overige zoogdieren en vogels, in kaart te brengen en te onderbouwen.