SVI Friesland kleine marters

Provincie Fryslân heeft een consortium van soortenorganisaties, Sovon en Bureau Altenburg Wymenga opdracht verleend om de provinciale staat van instandhouding te bepalen van 207 soorten planten en dieren, waaronder 17 zoogdiersoorten (van der Meer et.al., 2021). Deze 207 beleidsmatig belangrijke soorten zijn gekozen door de Provincie Fryslân en zijn gebaseerd op de resultaten uit het rapport ‘Soorten van Fries belang’ (Molenaar et al., 2018).

In deze notitie wordt volgens dezelfde methode van nog eens drie zoogdiersoorten, namelijk van de drie kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) de SvI voor Fryslân besproken en waar mogelijk is daar ook een oordeel over geformuleerd. Voor de gehanteerde methode wordt verwezen naar paragraaf 2.3 in van der Meer et.al. (2021).