Problematiek Bever & Das rond Maasdijk en Spoordijk Ravenstein

Waterschap Aa en Maas (WSA&M) is in het traject Ravenstein – Lith bezig met de voorbereidingen om de primaire waterkering (Maasdijk) te verbeteren, zodat deze toekomstbestendig is door deze aan de nieuwste eisen te laten voldoen. In de uiterwaarden, maar ook binnendijks langs de waterkering leven bevers en dassen. Daardoor zijn er risico’s rond schade aan de waterkering door graverij van deze soorten, zowel bij normale als hoge rivierwaterstanden. De werkzaamheden die zijn gepland om de projectdoelstellingen van de dijkverbetering te behalen, kunnen zowel negatieve als positieve effecten hebben op de bever en das die in dit gebied leven. Voor een soepele ontheffingsverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming, is het noodzakelijk om de werkzaamheden dusdanig te plannen en uit te voeren dat de risico’s op schade aan de waterkering als gevolg van graverij door bever en das zo veel als mogelijk worden geminimaliseerd en er tegelijkertijd zo weinig mogelijk schade aan de aanwezige bever- en dassenvestigingen ontstaat. Om dit te bewerkstelligen heeft WSA&M de Zoogdiervereniging (ZV) ingeschakeld. De ZV is verzocht om de situatie binnen het projectgebied in kaart te brengen en om adviezen te geven. Daarvoor heeft de ZV, voor wat betreft de das, samenwerking gezocht met Ton Popelier van AP Natuuradvies en Begeleiding.