Effecten van vernatting op leefgebied van das bij Galamadammen-Oost

De provincie Fryslân voert maatregelen uit voor het behalen van doelen van Europese topnatuur in het kader van Natura 2000. Een van deze maatregelen is het vernatten van een polder direct ten oosten van aquaduct Galamadammen . Mogelijk heeft deze maatregel gevolgen voor het leefgebied van de dassen die een burcht hebben in het Koudumerbos . De provincie Fryslân vraagt de Zoogdiervereniging daarom om een effectbeoordeling. De eigenaar van het Koudumerbos, It Fryske Gea (IFG), staat open voor optimaliseringsmaatregelen t.b.v. de das, ook als er geen mitigatie vanuit de Wet natuurbescherming nodig is. Daarom vormt een voorstel voor verbetering van het leefgebied van de das ook onderdeel van de opdracht. In deze rapportage zijn de resultaten van een bureaustudie en twee veldbezoeken weergegeven.