Bever & Das in Meanderende Maas

Waterschap Aa en Maas voert, samen met 9 partners, langs de Maas het project ‘Meanderende Maas’ uit. Bij dit project wordt de waterkering verbeterd en wordt een deel van de uiterwaarden vergraven om de waterveiligheid te vergroten (traject Ravenstein – Lith). Tegelijkertijd vindt er waar mogelijk natuurontwikkeling plaats. In de uiterwaarden, maar ook binnendijks langs de waterkering leven bevers en dassen. Daardoor zijn er risico’s rond schade aan de waterkering door graverij van deze soorten, zowel bij normale als hoge rivierwaterstanden. De werkzaamheden die zijn gepland om de projectdoelstellingen van ‘Meanderende Maas’ te behalen, kunnen zowel negatieve als positieve effecten hebben op de bever en das die in dit gebied leven. Voor een soepele ontheffingsverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming, is het noodzakelijk om de werkzaamheden dusdanig te plannen en uit te voeren dat de risico’s op schade aan de waterkering als gevolg van graverij door bever en das zo veel als mogelijk worden geminimaliseerd en er tegelijkertijd zo weinig mogelijk schade aan de aanwezige bever- en dassenvestigingen ontstaat. 

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen hoe de bever en das het gebied gebruiken en waar eventueel mogelijkheden liggen om (te verwachten) knelpunten m.b.t. bever en das op te lossen. Daarbij worden adviezen gegeven om zoveel als mogelijk de risico’s op potentiële schade door bever en das aan de waterkering te minimaliseren zodat de waterveiligheid gewaarborgd kan blijven.