Populatiemonitoring vleermuizen Weezenlanden 2018

Novaform Vastgoedontwikkelaars is bezig het project Weezenlanden in Zwolle te realiseren. In dit project is o.a. een voormalig ziekenhuis (Isalaklinieken) gesloopt en zijn en worden woningen ontwikkeld. In het kader van vigerende natuurwetgeving is in 2014 onderzoek gedaan en is in 2015 op basis van een projectplan een ontheffing van de Flora- en faunawet verkregen (kenmerk FF/75C/2015/0115). Ten aanzien van vleermuizen is ontheffing verleend voor de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet, voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen en verstoren van voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Aan deze ontheffing is een aantal voorwaarden verbonden, waaronder voorwaarden gericht op monitoring van de mogelijk getroffen vleermuispopulaties door het wegvallen van de verblijfplaatsen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. In een eerder opgesteld monitoringsplan (Vreugdenhil et al. 2015), dat o.a. is gebaseerd op de nulmeting (Schillemans et al. 2015), is beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze voorwaarden. In deze rapportage worden de resultaten beschreven van de monitoring in 2018.