Onderzoek naar het voorkomen van muntjak (Muntiacus reevesi) in de omgeving van Mook (LB) in januari-maart 2020

Naar aanleiding van een melding van een muntjak (♂) op 7 december 2019 in een tuin aan de noordzijde van Mook, heeft de provincie Limburg de Zoogdiervereniging gevraagd een verkenning uit te voeren naar de aanwezigheid van de soort in de directe omgeving van Mook.

Muntjak is een klein soort hert, oorspronkelijk afkomstig uit Azië. In Europa is het een invasieve exoot die zich in Engeland heeft gevestigd en daar sinds enkele decennia zowel economische als ecologische schade aanricht. In 2013 is voor Nederland een risico-analyse uitgevoerd (Hollander 2013) om zicht te krijgen op de potentiële bedreiging van muntjak voor de Nederlandse biodiversiteit (ecologische schade), maar ook of de soort economische en sociale schade kan veroorzaken of een veiligheidsrisico kan vormen (zo vormt de soort een potentieel reservoir voor de bacterie die rundertuberculose bij rundvee kan veroorzaken).

Om de aanwezigheid van muntjak in de omgeving van Mook nader te onderzoeken heeft de Zoogdiervereniging in de periode van 27 januari t/m 16 maart 2020 10 wildcamera’s gedurende 7 weken in het onderzoeksgebied geplaatst. Om de kans te vergroten eventuele aanwezige muntjaks aan te tonen, zijn er tevens twee avondrondes gemaakt met een warmtebeeldkijker. Hierbij zijn met name de open vlaktes en de randen daarvan bekeken. Deze gecombineerde wijze van inventariseren wordt ook toegepast in het NEM Meetprogramma Exoten (NEM staat voor Netwerk Ecologische Monitoring) om de eventuele aanwezigheid van muntjak in de provincie Noord-Brabant te volgen.

Het onderzoek naar het voorkomen van muntjak in de omgeving van Mook heeft geen aanvullende waarnemingen opgeleverd. Ondanks de inzet van 10 wildcamera’s gedurende 7 weken, het maken van twee rondes met een warmtebeeldkijker en de oplettendheid van leden van de WBE Maas & Niers, zijn er geen nieuwe waarnemingen van de soort gedaan. Na de melding op 7 december 2019 is de waargenomen mannelijke muntjak niet meer gesignaleerd, ook niet in de tuin van de meldster.