Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos en op de Bemelerberg in 2020

Net als in voorgaande jaren is in 2020 de populatie eikelmuizen (Eliomys quercinus) in het Savelsbos en op de Bemelerberg gemonitord door middel van een vang-terugvang-onderzoek in voorjaar en najaar. Op de Bemelerberg is daarnaast de populatie gemonitord door controle van eikelmuiskasten. Gevangen eikelmuizen zijn zoveel mogelijk individueel gemerkt met behulp van transponders. In totaal zijn daarbij in het Savelsbos zes individuen gevangen (tegenover 23 vorig jaar), waarvan twee hervangsten (tegenover acht vorig jaar). Op de Bemelerberg zijn in totaal 28 individuen gevangen (t.o.v. 20 vorig jaar), waarvan twaalf hervangsten (gelijk aan vorig jaar).

In het Savelsbos worden tijdens de monitoringsrondes van de laatste jaren lage aantallen eikelmuizen gevangen, vooral in 2017 en 2020. De conclusie is dat de populatie klein en kwetsbaar is. Acuut uitsterven lijkt niet direct aan de orde te zijn maar is ook niet uitgesloten. Om verder verlies aan genetische variatie te voorkomen is het belangrijk dat de aantallen eikelmuizen toenemen in het Savelsbos.

Op de Bemelerberg zijn voor het tweede jaar op rij jonge eikelmuizen aangetroffen en zijn er wederom meer dieren gevangen en waren er meer nestkasten in gebruik. Dit jaar zijn er op de Bemelerberg 16 dieren uitgezet. Door ook in de komende jaren eikelmuizen vanuit GaiaZOO uit te zetten en in te zetten op habitatverbetering en verbindingen tussen leefgebieden van de Bemelerberg en het Savelsbos, kan de populatie worden ondersteund.

In Walem bij Valkenburg zijn geen eikelmuissporen gevonden bij de nestkastmonitoring.

Vanaf 2017 is een aantal activiteiten gestart om de situatie voor eikelmuizen in Zuid-Limburg te verbeteren. Na goedkeuring van het soortbeschermingsplan Eikelmuis in oktober 2018 door gedeputeerde staten van provincie Limburg, is in 2019 gestart met de uitvoering van het plan onder aanvoering van IKL. De maatregelen zijn nodig om de populaties eikelmuizen naar een duurzame situatie te brengen. Om de habitatgeschiktheid van de Bemelerberg te vergroten zijn inrichtings- en beheerwerkzaamheden uitgevoerd in 2019 maar geschikt habitat zal enkele jaren nodig hebben om te ontwikkelen. Voor het Savelsbos zijn inrichtingsmaatregelen gepland vanaf najaar 2020. In 2021 staat het zenderonderzoek gepland en verwachten wij de eerste resultaten van driejarig onderzoek in Duitsland.