Monitoren vleermuizen FSW Rapportage 2020

Het Universitair Vastgoed Bedrijf herontwikkelt de zuidflank van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Onderdeel van dit plan betreft de herontwikkeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (hierna: FSW). Voorafgaand aan deze nieuwe inrichting zijn alle benodigde ecologische onderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn vijf zomerverblijven en drie paarverblijven van de gewone dwergvleermuis vastgesteld. Ook zijn er vliegroutes en is essentieel foerageergebied voor de laatvlieger en gewone dwergvleermuis aangetroffen. Voor de aantasting van essentieel leefgebied zijn mitigatievoorstellen geformuleerd en is een ontheffing aangevraagd. De Zoogdiervereniging is betrokken bij de ecologische begeleiding van de ontheffingsaanvraag ten bate van de herontwikkeling van FSW. Onderdeel hiervan is het monitoren van vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen. Voorliggende rapportage zet de resultaten van het vierde jaar van het monitoringsonderzoek, 2020, uiteen. De resultaten van het monitoringsonderzoek in 2017, 2018 en 2019 zijn gerapporteerd in Hommersen et al. (2017), Verboom et al. (2018) en Hommersen et al. (2019)

Het onderzoek heeft de volgende doelen: • Monitoren van vleermuizen door middel van vier inventarisatierondes: twee rondes in de kraamperiode en twee rondes in de paarperiode van vleermuizen. Deze rondes zijn gericht op de aanwezigheid en de actuele staat van vliegroutes en foerageergebied in het plangebied, conform ontheffing (kenmerk FF/75c/2016/0465). • Het rapporteren van de monitoringsresultaten van 2020.