Inrichtingsmaatregelen voor eikelmuizen op de Bemelerberg

De eikelmuis staat sterk onder druk in Nederland. In de jaren 1950 kwam de eikelmuis nog algemeen voor in Zuid-Limburg, in 2017 beperkte de verspreiding zich nog tot één kernpopulatie in het Savelsbos. In 2017 zijn eikelmuizen uitgezet op de Bemelerberg, nadat deze werden gevonden in Rijswijk, ver buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. In 2018 heeft de Zoogdiervereniging financiering gevraagd en gekregen van het Elisabeth Strouvenfonds voor het realiseren van inrichtingsmaatregelen voor de eikelmuizen (Eliomys quercinus) op de Bemelerberg. Deze moeten leiden tot betere schuilmogelijkheden, voldoende foerageergebied en verbindingen tussen leefgebieden voor eikelmuizen. In deelgebieden Perenwei, Oude Wijngaardje en Holle weg zijn fruitbomen aangeplant, verbindende struweelhagen met noten- en fruitdragende soorten aangeplant, bosschages ingerasterd om de bosschages en struweelhagen te beschermen tegen vraat van vee, en er zijn nestkasten geplaatst. Het Oude Wijngaardje wordt zo ingericht dat het kan dienen als voorbeeld eikelmuistuin voor kleine groepen geïnteresseerde bezoekers om voorlichting te kunnen geven over eikelmuizen. In ruilverkavelingsbosjes A en B is gedund en zijn bomen ‘geknakt’ voor het realiseren van licht op de grond voor de ontwikkeling van een kruid- en struiklaag en voor horizontale verbindingen in de struiklaag. Ook zijn er takkenrillen gemaakt voor dekking. Het rapport geeft per deelgebied een overzicht van de genomen maatregelen. De bijdrage van het Elisabeth Strouvenfonds blijkt terugkijkend een belangrijk moment te hebben gemarkeerd in de bescherming, te hebben gewerkt als katalysator en partijen bij elkaar te hebben gebracht. Afgelopen jaar gaven de eikelmuizen op de Bemelerberg eerste positieve signalen af: in 2019 is voor het eerst voortplanting vastgesteld sinds de uitzet. Wij zijn daarom het Elisabeth Strouvenfonds zeer erkentelijk voor de verstrekte gelden.