Staat van instandhouding Gelderland, factsheets voor 24 soorten

De provincies zijn sinds 1 januari 2017 het bevoegd bezag voor de passieve en actieve soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming op waaronder het beoordelen van ontheffingsaanvragen in het kader van ingrepen in de fysieke leefomgeving en schadebeleid. Bij het al dan niet kunnen verlenen van een ontheffing zijn de gevolgen voor de (gunstige) staat van instandhouding een belangrijk criterium. De provincie wil daarom van een aantal soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn weten wat de ‘gezondheid’ van de populatie van Gelderland is. Om die reden is in 2017 de provinciale staat van instandhouding van 25 soorten (13 soorten van de Vogelrichtlijn en 12 soorten van de Habitatrichtlijn) in beeld gebracht (Goutbeek, 2018). Als vervolgstap heeft de provincie nu aan Sovon en aan de Zoogdiervereniging (namens de soortenorganisaties) gevraagd om voor nog eens 36 de SvI in beeld te brengen (12 vogelsoorten en 24 overige soorten (zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten)).