Jaarverslag NEMZoogdieren 2019

Het NEM Zoogdieren is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een samenwerkingsverband van het Ministerie van EZ, Alterra-WOT, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS en de provincies. Het NEM heeft tot doel bestaande en nog te ontwikkelen meetprogramma’s af te stemmen op de informatiebehoeften met betrekking tot het rijksbeleid (neergelegd in het Natuurbeleidsplan, Rode lijsten, Nota’s Waterhuishouding, Nationale Milieubeleidsplannen etc.) van de diverse ministeries. Deze informatiebehoeften zijn vertaald in meetdoelstellingen. Binnen het NEM Zoogdieren zijn diverse meetprogramma’s opgenomen.

Voor deze meetprogramma’s organiseert en coördineert de Zoogdiervereniging het veldwerk, onderhoudt zij de contacten met de waarnemers en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten. Het Bureau van de Zoogdiervereniging levert de gegevens aan het CBS, dat indexcijfers, trends en dichtheden berekent op landelijk niveau en op het niveau van te onderscheiden deelgebieden. Een halfjaarlijks verslag van de uitvoering van deze meetprogramma’s wordt standaard opgenomen in De Telganger. In dit rapport is van alle NEM-Zoogdiermeetprogramma’s een jaarverslag opgenomen. Daarbij worden eventuele knelpunten besproken. Het jaarverslag is tijdens de BC in juni 2019 besproken. Als gevolg van het een veranderd ritme in de verslaglegging sinds 2019, zal het jaarverslag echter ook tijdens de BC in januari 2020 worden besproken. Het jaarverslag wordt dan aangevuld met de resterend informatie (dus van half mei 2019 tot en met december 2019). Het concept-werkplan 2020 is in een apart rapport opgenomen