Relatieve kwaliteit terrein Nationaal Militair Museum als foerageergebied voor gewone dwergvleermuis

Op het terrein van het Nationaal Militair Museum van de voormalige vliegbasis Soesterberg zijn meerdere gebouwen met vleermuisfuncties gesloopt of van gebruik veranderd. In dit proces is in relatie tot de vleermuizen gewerkt met drie verschillende ontheffingen en met gerichte mitigatie en compensatie van vleermuishabitat. Binnen het onderhavige project gaat het om het slopen van Gebouw 7a van de voormalige vliegbasis Soesterberg en ontheffing FF/75C/2014/0523.  Gebouw 7a herbergde verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Deze verblijven werden aangetast door de sloop, daarom was een ontheffing van de Flora- en faunawet (per 1 januari 2017: Wet Natuurbescherming, Wnb) noodzakelijk. Eén voorwaarde voor het kunnen werken met deze ontheffing is dat de staat van instandhouding (SvI) van de soorten gunstig is én blijft en dat de SvI wordt gemonitord.  In dit rapport worden de resultaten van de monitoring van het foerageergebied   beschreven. De gemeten jachtactiviteit in 2018 wordt vergeleken met de rondes in 2014, 2015, 2016 en 2017 en het referentiegebied, als basis voor een beoordeling van de ontwikkeling van de kwaliteit van het foerageergebied op het terrein van het Nationaal Militair Museum.