Relatieve kwaliteit Museumkwartier en Vlasakkers als foerageergebied voor gewone dwergvleermuis en andere vleermuizen

Op het terrein van het Nationaal Militair Museum (Museumkwartier) zijn meerdere gebouwen met vleermuisfuncties gesloopt. In dit proces is in relatie tot de vleermuizen gewerkt met 3 verschillende ontheffingen en met gerichte mitigatie en compensatie van vleermuishabitat. Binnen het onderhavige project gaat het om het slopen van Gebouw 7a en ontheffing FF/75C/2014/0523.  Gebouw 7a op het Museumkwartier van het voormalige vliegveld Soesterberg, herbergde verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Deze verblijven werden aangetast door de sloop. Daarom was een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Eén voorwaarde voor het kunnen werken met deze ontheffing is dat de staat van instandhouding (SvI) van de soorten gunstig is én blijft  en dat de SvI wordt gemonitord.  In dit rapport worden de resultaten van het vierde monitoringsjaar (2017) beschreven. De gemeten jachtactiviteit wordt vergeleken met de rondes in 2014, 2015 en 2016 en de referentiegebieden, als basis voor een beoordeling van de ontwikkeling van de kwaliteit van het foerageergebied op het Museumkwartier.