Plan van aanpak - Beheermaatregelen voor de eikelmuis op de Bemelerberg en omgeving

In 2017 is een populatie eikelmuizen (Eliomys quercinus) afkomstig uit Rijswijk uitgezet op de Bemelerberg (Limburg). De populatie in Rijswijk bevond zich buiten het natuurlijke verspreidingsgebied. Er bestond de noodzaak om de populatie te verplaatsen vanwege woningbouw. Na genetisch onderzoek, een habitatgeschiktheidsanalyse en het treffen van voorzieningen, in de vorm van nestkasten en schanskorven in het nieuwe leefgebied, zijn de eikelmuizen in de zomer van 2017 overgeplaatst naar de Bemelerberg en omstreken. In de komende jaren zal de populatie onder coördinatie van de Zoogdiervereniging worden gemonitord door middel van nestkastcontroles en in samenwerking met Stichting Het Limburgs Landschap (SLL) en de leden en vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Bemelen (VWB), de Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer (VTN) en de Zoogdierenwerkgroep van het NHGL (Natuurhistorisch Genootschap Limburg). Bij de eerste controle in het najaar van 2017 is gebleken dat de Rijswijkse eikelmuizen zich gevestigd hebben in hun nieuwe leefgebied op de Bemelerberg. In verschillende kasten zijn verse nesten gevonden en tijdens de controle zijn zelfs enkele dieren aangetroffen. De populatie is nog erg klein en kwetsbaar en om de kans op een succesvolle vestiging te vergroten zal de komende jaren aandacht besteed worden aan het creëren van optimaal leefgebied. Om een optimaal leefgebied te creëren zullen in samenwerking met Stichting Het Limburgs Landschap en de leden van de VWB, VTN en het NHGL beheermaatregelen genomen worden.