Monitoringsplan voor kleine marterachtigen en de egel in Drenthe

Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Ten tijde van de vaststelling van de Wet natuurbescherming heeft de provincie Drenthe besloten om de kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel) en egel vrij te stellen van ontheffing voor handelingen in het kader van ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer en onderhoud. Met daarbij de toezegging aan Provinciale Staten (PS) om de verspreiding en populatie van deze dieren te monitoren met het oog op de (gunstige staat van) instandhouding van deze soorten in de provincie Drenthe. 
 
De provincie Drenthe heeft in het kader daarvan de Zoogdiervereniging gevraagd een monitoringsplan op te stellen voor de kleine marterachtigen en de egel in Drenthe (deze rapportage). In dit monitoringsplan wordt beschreven hoe een meetnet dient te worden opgezet dat (significante) data verzamelt van de vier genoemde soorten, teneinde de trend in verspreiding op provinciaal niveau te monitoren voor de periode 2018 t/m 2023 en wat globaal de kosten van zo’n meetnet zijn. De provincie Drenthe wil daarbij graag inzicht in de veranderingen in de trend van populatieverandering op het niveau van ten minste 10% (wijzigingen van 10% moeten statistisch betrouwbaar aangetoond kunnen worden). Aanvullend is er de vraag welke extra monitoringsinspanning nodig is om een populatieverandering van 5% te kunnen waarnemen.