Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos en op de Bemelerberg in 2018

Net als in voorgaande jaren is ook in 2018 de populatie eikelmuizen (Eliomys quercinus) in het Savelsbos en op de Bemelerberg gemonitord door middel van een vang-terugvang-onderzoek in het voorjaar en in het najaar. Gevangen eikelmuizen zijn zoveel mogelijk individueel gemerkt met behulp van transponders. In totaal zijn daarbij in het Savelsbos 18 individuen gevangen, waarvan 5 hervangsten. Op de Bemelerberg zijn in totaal 14 individuen gevangen. In de monitoringsonderzoeken van de laatste jaren worden soms heel lage, soms wat hogere aantallen eikelmuizen gevangen. De algehele conclusie is dat de populatie klein en kwetsbaar is, maar dat acuut uitsterven niet direct aan de orde lijkt te zijn. Goed nieuws is ook te melden van de Bemelerberg, waar de uitgezette dieren zich lijken te handhaven. Wel dient opgemerkt te worden dat op de Bemelerberg alleen uitgezette eikelmuizen zijn gevangen en geen in het wild geboren nakomelingen zonder transponder. Er is één dier gevangen zonder transponder, dit is geen ‘hard’ bewijs voor een nakomeling, omdat de kans bestaat dat een uitgezette eikelmuis zijn transponder is verloren. Vanaf 2017 zijn een aantal activiteiten gestart om de eikelmuis in Zuid-Limburg te helpen. Na goedkeuring van het soortbeschermingsplan Eikelmuis in oktober 2018 door GS van Limburg zullen nog meer activiteiten worden opgestart. Deze maatregelen zijn nodig om de populatie eikelmuizen naar een duurzame situatie te brengen. Om de habitatgeschiktheid van zowel de Bemelerberg als het Savelsbos te vergroten zijn beheerwerkzaamheden gepland, maar geschikt habitat zal enkele jaren nodig hebben om te ontwikkelen. Voor de Bemelerberg staan de eerste inrichtingsmaatregelen ingepland, maar meer maatregelen zijn in 2019 nodig. Voor het Savelsbos zijn nog geen maatregelen ingepland. Ook voor dat gebied zijn echter maatregelen nodig voor het verbeteren van het habitat en voedselsituatie. De populatie Eikelmuizen op de Bemelerberg lijkt op dit moment volledig uit uitgezette dieren te bestaan, omdat geen ongemerkte jonge dieren zijn gevangen. Door ook in de komende jaren eikelmuizen vanuit Gaiazoo uit te zetten kan de populatie worden ondersteund. Het is aan te bevelen zenderonderzoek op te starten om meer zicht te krijgen op de overleving en voortplanting van uitgezette eikelmuizen.