Keuringen mergelgroeves in Zuid-Limburg in 2018

In de Natura 2000-gebieden Bemelerberg & Schiepersberg (gebiedsnummer 156), Geuldal (gebiedsnummer 157), St. Pietersberg & Jekerdal (gebiedsnummer 159) en Savelsbos (gebiedsnummer 160), liggen een groot aantal mergelgroeves die belangrijk zijn voor de overwintering van drie Natura 2000-soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn: meervleermuis (Myotis dasycneme), ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en vale vleermuis (Myotis myotis).  Het behalen van de gebiedsdoelstellingen van deze vleermuissoorten wordt gemonitord door het jaarlijks visueel laten tellen en op naam brengen van de overwinterende vleermuizen in de aanwezige groeves door ervaren vrijwilligers. Deze tellingen worden uitgevoerd via het Meetnet Wintertellingen Vleermuizen onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

In dit rapport worden de groeves besproken waarin jaarlijks de overwinterende vleermuizen worden geteld ten behoeve van Natura 2000 gebiedsdoelstellingen. Met deze tellingen is het mogelijk om te achterhalen hoe de populatie overwinterende vleermuizen zich ontwikkeld in groeves in Natura 2000 gebieden met een vleermuisdoelstelling.