Evaluatie baggeren en bevers, Nieuwe Wetering Appeltern

Het waterschap Rivierenland heeft afgelopen winter (2017/2018) een deel van de Nieuwe Wetering bij Appeltern gebaggerd om voldoende afvoer van water te kunnen garanderen. In de Nieuwe Wetering leven sinds enkele jaren bevers. De aanwezigheid van bevers betekent dat werkzaamheden niet zomaar uitgevoerd mogen worden. De soortenstandaard bever stelt dat binnen een straal van 20 m van een hol of burcht niet mag worden gebaggerd. Omdat de Nieuwe Wetering op de meeste plekken ongeveer 20 tot 25 m breed is, zou dat betekenen dat daar waar holen en burchten liggen ongeveer 40 m van de watergang niet gebaggerd kon worden. Dat is problematisch, omdat daarmee de noodzakelijke afvoer van water niet kan plaats vinden. 
 
Bevers zijn (inter)nationaal strikt beschermd. Werkzaamheden die een schadelijk effect op de bever kunnen hebben dienen bij voorkeur op zodanige wijze uitgevoerd te worden dat er geen negatieve effecten optreden. Als er wel negatieve effecten te verwachten zijn, dan dient er een ontheffing aangevraagd te worden (die al dan niet afgegeven zal worden). 
 
De soortenstandaard voor de bever geeft richtlijnen die gevolgd kunnen worden om negatieve effecten bij bepaalde werkzaamheden zoveel mogelijk te vermijden. De soortenstandaard is echter geen wetsdocument en bij een goed onderbouwde werkwijze kan het bevoegd gezag beslissen dat een door de initiatiefnemer voorgestelde werkwijze gevolgd kan worden. In deze werkwijze moet dan aannemelijk worden gemaakt dat negatieve effecten op de bever hoogstwaarschijnlijk voorkomen worden. Samen met het Waterschap Rivierenland en aannemersbedrijf Verboon-Maasland heeft de Zoogdiervereniging een werkwijze opgesteld waarvan verwacht wordt dat er geen negatieve effecten zijn op de aanwezige bevers.  

De doelstelling van dit project is om te evalueren of de gekozen wijze van baggeren geen negatieve effecten heeft gehad op de aanwezige bevers.