Activiteitenplan jaarronde ingebruikname bomvrije wachtlokaal

In Utrecht bevindt zich de Kromhoutkazerne. Het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, het Defensie Ondersteuningscommando en onderdelen van de Defensie Materieel Organisatie zijn centraal gehuisvest op dit terrein. Exploitatie Maatschappij Komfort B.V., hierna Komfort genoemd, is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de facilitaire dienstverlening van de Kromhout Kazerne. 
 
In de periode 2012-2015 is het terrein van de Kromhoutkazerne geheel nieuw ingericht. Voorafgaand aan deze ontwikkeling is in 2005 een quick scan uitgevoerd die zich richtte op potentiele verblijfplaatsen van vleermuizen (Jansen 2006a). In de periode oktober 2005 - juli 2006 (Jansen 2006b) en in de periode 2008 – 2009 (Jansen 2011) is nader onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd. Hieruit bleek onder andere dat het bomvrije wachtlokaal een belangrijke overwinteringsplek voor vleermuizen vormde. De vorige eigenaar, het ministerie van Defensie, heeft in 2008 voor de herinrichting van het gehele Kromhoutkazerne een ontheffing Flora- & Faunawet verkregen (FF/75C/2008/0155).  
 
De herbestemming van het bomvrije wachtlokaal, ook wel gebouw LL genoemd, was destijds geen onderdeel van deze ontheffing. Met het oog op de herinrichting van de Kromhoutkazerne is in 2009 door Komfort echter al wel een nieuw winterverblijf voor vleermuizen op het terrein gebouwd. De hoop was dat vleermuizen dit nieuwe winterverblijf in gebruik zouden nemen, onder andere zodat het bomvrije wachtlokaal in de toekomst intensiever gebruikt zou kunnen worden. Vleermuizen hebben tot dusver acht winters gehad om de nieuw gebouwde kelder te ontdekken en gebruiken.  
 
De laatste drie jaar overwintert nog één gewone grootoorvleermuis in het bomvrije wachtlokaal. Komfort heeft de wens om dit gebouw vanaf juli 2019 jaarrond te gebruiken. Hierdoor zal de huidige winterverblijfplaats van deze gewone grootoorvleermuis in het bomvrije wachtlokaal ongeschikt worden als verblijfplaats voor vleermuizen. Voor het beschadigen of vernielen van deze voortplantings- of rustplaats van de gewone grootoorvleermuis wil Komfort daarom een ontheffing aanvragen.