Zwermen in de Winter - Inventarisatie van winterverblijfindicerend en bevestigend zwermgedrag van de gewone dwergvleermuis in de gemeente Ede

De gemeente Ede is op weg om te gaan werken met een Soortenmanagement Plan (verder SMP) voor vleermuizen en mogelijk een daarop gebaseerde Gebiedsgerichte Ontheffing (verder GO) in het kader van de Wet natuurbescherming (voor januari 2017 de Flora- en faunawet).  
 
Eerder heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van de gemeente Ede beschreven welke onderdelen van belang zijn voor een SMP en GO (Limpens & Schillemans 2015). In 2016 zijn hiervoor de eerste prioritaire stappen gezet. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van het winterverblijf-indicerend zwermgedrag van de gewone dwergvleermuis in gemeente Ede. Voorliggende rapportage voorziet hierin.