Second opinion verlichting trainingsvelden HC Bloemendaal in relatie tot vleermuizen

Hockeyclub Bloemendaal wil twee nog niet verlichte hockeyvelden – de velden 3 en 4 - gaan verlichten om de mogelijkheid tot het gebruik als trainingsveld te verruimen. Voor een gedetailleerde beschrijving van het plangebied en de ingreep, zie Koopman-van Roon (2016).  De gemeente Bloemendaal moet daartoe het bestemmingsplan aanpassen. De gemeente wil daarom weten of een verandering van het bestemmingsplan in die zin in overeenstemming is met de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wnb vervangt o.a. de Flora- en faunawet (Ffw) sinds 1 januari 2017.  
 
De sportvelden grenzen direct aan natuurlijk gebied en bebouwde kom met potentie voor vleermuizen: bos en bosranden, water met potentie als foerageergebied, evenals bomen en gebouwen met potentiële geschiktheid als verblijfplaats. Bovendien biedt ook het terrein van de hockeyclub zelf, en dan vooral de randen, potentie voor vleermuizen (o.a. Brandjes & van Straalen 2013; eigen waarneming veldbezoek 13-06-2017).  Verlichting kan van invloed zijn en potentieel negatieve effecten hebben op vleermuizen en de wijze waarop zij dit landschap benutten. De Stichting Schapenduinen heeft in 2013 een onderzoek naar o.a. het voorkomen van vleermuizen (Ursinus 2014), met daarin ook een beoordeling van effecten op natuurwaarden (Ursinus 2014) laten uitvoeren.  
 
De interpretaties van data en conclusies van het onderzoek en de beoordeling in opdracht van de stichting Schapenduinen, en die in opdracht van de Hockeyclub Bloemendaal zijn niet overeenstemmend.  
 
De gemeente Bloemendaal heeft aan de Zoogdiervereniging gevraagd in een second opinion de beschikbare vleermuisonderzoeken, en de daarin weergegeven interpretaties en conclusies te beoordelen, en aan te geven  - of verlichting van de hockeyvelden 3 en 4 al dan niet zal leiden tot overtreding van de verboden van de Wnb, - of, in geval van overtreding, een ontheffing van de Wnb haalbaar zou zijn,  - of verlichting van de hockeyvelden in relatie tot de verboden vanuit de Wnb, een verandering van het bestemmingsplan in de weg zou staan.