Relatieve kwaliteit als foerageergebied van het Museumkwartier en de Bernhardkazerne/Vlasakkers voor de gewone dwergvleermuis en andere vleermuizen

Op het Museumkwartier zijn meerdere gebouwen met vleermuisfuncties gesloopt, waarbij is gewerkt met 3 verschillende ontheffingen en gerichte mitigatie en compensatie. Binnen het onderhavige project gaat het om het slopen van Gebouw 7a en ontheffing FF/75C/2014/0523.  
 
Gebouw 7a op het Museumkwartier van het voormalige vliegveld Soesterberg herbergde verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Deze verblijven werden aangetast door de sloop. Daarom was een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Eén voorwaarde daaruit is dat de Staat van Instandhouding (SvI) van de soorten gunstig is én blijft en dat deze wordt gemonitord.  
 
In dit rapport worden de resultaten van het derde monitoringsjaar (2016) beschreven. De gemeten jachtactiviteit wordt vergeleken met de rondes in 2014 en 2015 en de referentiegebieden, als basis voor een beoordeling van de ontwikkeling van de kwaliteit van het foerageergebied op het Museumkwartier.