Quickscan beschermde natuurwaarden Comeniuslaan 4-6 - Inschatting van aanwezigheid beschermde soorten en eerste resultaten veldonderzoek vleermuizen

Het Universitair Vastgoedbedrijf is voornemens een gevelrenovatie uit te voeren aan het gebouw Comeniuslaan 4. Tevens zijn zij voornemens het gebouw gelegen aan Comeniuslaan 6 geheel te amoveren. Met behulp van een Quickscan gericht op beschermde natuurwaarden zijn het gebouw en de directe omgeving beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van strikt beschermde planten- en diersoorten. 
 
Op en aan beide gebouwen (Comeniuslaan 4  en 6) zijn geen beschermde muurplanten aanwezig.  Ook in de directe omgeving van de gebouwen zijn geen beschermde planten afwezig.  
 
Hoewel reptielen niet voor 100% zijn uit te sluiten is hun aanwezigheid in en om het plangebied zeer onwaarschijnlijk.  
 
De aanwezigheid van strikt beschermde amfibieën (EHRL bijlage IV) is onwaarschijnlijk. Wel is er potentieel een voorplantingsplek van algemenere amfibieën bij Comeniuslaan 6 aanwezig, in de vorm van een vijver. Mogelijk aanwezige soorten in deze vijver zijn alpenwatersalamander, kleine watersalamander, bruine kikker en gewone pad. Voor deze soorten geldt een zorgplicht.    De aanwezigheid van nesten van gierzwaluwen in/aan beide gebouwen is uit te sluiten. De aanwezigheid van nesten van huismussen lijkt minder waarschijnlijk maar dit is voor het gebouw Comeniuslaan 6 niet uit te sluiten.  
 
Voor beide gebouwen geldt dat aanwezigheid van nesten van witte kwikstaarten, koolmezen en zwarte roodstaarten niet uit te sluiten zijn. vogelbroedseizoen in beide gebouwen mogelijk. Dit betekent dat eventuele aanwezige nesten tijdens broedseizoen niet gestoord mogen worden.  
 
Aanwezigheid van broedholen van diverse spechtensoorten en horsten van roofvogels in de bosstrook om de gebouwen heen is niet uit te sluiten. 
 
Aan het gebouw Comeniuslaan 4 zijn maar enkele kleine gebreken, maar deze bieden vleermuizen de mogelijkheid hier te verblijven. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is hierdoor niet uit te sluiten. Tijdens eerste veldonderzoek, onderzoek naar paarverblijfplaatsen in september 2017, werd een verblijfplaats van gewone dwergvleermuizen aangetroffen aan de achterzijde van Comeniuslaan 4. Hoewel verschillende stootvoegen aan gebouw Comeniuslaan 6 lijken te zijn dichtgezet, zijn er ook open stootvoegen. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is hierdoor niet uit te sluiten. 
 
Aanbevolen wordt voorafgaand aan de werkzaamheden nader onderzoek uit te laten voeren naar aanwezigheid van amfibieën in de vijver in de binnentuin van Comeniuslaan 6, evenals naar aanwezigheid van nesten van huismussen in beide gebouwen. Ook wordt aanbevolen nader onderzoek uit te laten voeren naar aanwezigheid van Kraam-/zomer-, en (massa)winterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen en laatvliegers. De situatie in het paarseizoen is al onderzocht.  
 
Aanvullend veldonderzoek naar spechten, roofvogels en eekhoorns is alleen noodzakelijk als er ook bomen gekapt moeten worden om de sloop van het gebouw aan de Comeniuslaan 6 mogelijk te maken.  
 
Dit onderzoek is noodzakelijk om aan de verplichtingen van de wet op de natuurbescherming te kunnen voldoen.