Bureaustudie leefgebied vleermuizen noordelijk Flevoland

Sinds januari 2017 is de provincie als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de ecologische beoordelingen bij ontheffingsaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming. De provincie wil graag een kaartbeeld van bekend voorkomen van of potentie voor vleermuissoorten kunnen gebruiken bij een eerste inschatting van mogelijke knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen en andere ingrepen. Voor zuidelijk Flevoland is een dergelijk kaartbeeld geproduceerd in het kader van de analyse van het relatieve belang van de Oostvaardersplassen voor vleermuizen (Limpens et al. 2016). 

Flevoland is de eerste provincie die potentie van hele provincie op een overzichtsniveau in beeld heeft laten brengen. Deze analyse geen (nog) geen inzicht in de potentie structuren zoals gebouwen, landen, bomen, vaarten op het niveau van de individuele structuur.  
Als een direct gevolg van het in beeld brengen van het overzicht van beschikbare data en de potentie op overzichtsniveau, is dat er ook een overzicht is de hiaten in de informatie.  


Het verdient aanbeveling om het overzicht op peil te houden. Het is mogelijk de inschatting van de potentie voor specifieke onderdelen (bv. bos, boomstructuren, et cetera) te verdiepen.