Vleermuizen in de Broekhuizerlaan (Leersum) - Soorten, functies en effectbepaling van de laanverjonging

De Broekhuizerlaan is leefgebied voor 8 soorten vleermuizen; de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de kleine dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de laatvlieger, de watervleermuis, de franjestaart en de gewone grootoorvleermuis.  De laan vervult voor al deze soorten een of meer functies.  De Broekhuizerlaan heeft een belangrijke functie  als vliegroute voor gewone dwergvleermuizen, laatvliegers, ruige dwergvleermuizen en watervleermuizen. En is tevens voor laatvliegers, gewone dwergvleermuizen en kleine dwergvleermuizen een belangrijk jachtgebied.  
 
Vier soorten vleermuizen hebben ook verblijfplaatsen in de bomen van de Broekhuizerlaan. Dit zijn de ruige dwergvleermuis, de gewone dwergvleermuis, de kleine dwergvleermuis en de rosse vleermuis.  
 
Het merendeel van de gevonden verblijven zijn paarverblijven. Dit zijn verblijven  waar gedurende korte of langere tijd 1-5 dieren verblijven. Mogelijk waren dit jonge niet seksueel actieve mannetjes of een mannetje met enkele vrouwtjes.  Alleen van de rosse vleermuis is een zomerverblijfplaats gevonden, met een klein aantal dieren (1-5).  
 
In dit rapport zijn de effecten van twee vormen van uitvoeringen bepaald. Een uitvoering met een optimaal herstel van de cultuurhistorie en een uitvoering /beheersvorm met maximaal behoud van de natuur historische waarden. Hierna is middels een overleg met eigenaren en belanghebbenden een uitvoeringswijze gekozen waarbij een groot deel van de cultuurhistorische waarden als ook  de natuurwaarden behouden blijven , maar waarbij de veiligheid sterk vergroot wordt. Voor deze uitvoeringswijze is een mitigatieplan opgesteld.    Met uitzondering van de jachtgebiedfunctie voor laatvlieger kunnen alle negatief beïnvloede functies en soorten zowel op korte als middellange termijn lokaal gemitigeerd worden.