Startnotitie bij ‘Van Mook tot Maastricht’, onderzoek naar kansen en knelpunten voor vleermuizen op de migratieroute bij de Maas en Julianakanaal.

Het Bureau van de Zoogdiervereniging voert in opdracht van de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallel en Waterschap Roer en Overmaas een project omtrent de knelpunten en kansen voor migratieroutes voor vleermuizen bij de Maas en het Julianakanaal tussen Mook en Maastricht.  Tijdens het project worden deze knelpunten en kansen tezamen met verschillende stakeholders in kaart gebracht en worden oplossingen gezocht. Dit vormt een beheervisie ten bate van vleermuismigratie.  Tevens wordt  bepaald hoe deze informatie doelmatig te borgen binnen de werkwijzen van de organisaties van de stakeholders. Paragraven 1.1.1 tot en met 1.1.3 geven meer detail over het project. 
 
De huidige notitie is bedoeld als een informatie bron voor de verschillende stakeholders voordat het gezamenlijke deel van het project start. 
 
In hoofdstuk 2 worden de verschillende stakeholders genoemd/beschreven zoals door het Bureau van de Zoogdiervereniging en opdrachtgevers zijn geïdentificeerd. Hoofdstuk 3 geeft informatie over de verschillende stappen in het project en wat verwacht mag worden van het Bureau van de Zoogdiervereniging en de stakeholders. Tenslotte geeft hoofdstuk 4 de huidige stand van zaken weer van het reeds afgeronde werk.