Stappen vooruit in het donker. Onderzoek naar het klimaat in het Zonnebergstelsel voor biotoopverbetering voor vleermuizen met behoud van cultuurhistorische waarden

Vereniging Natuurmonumenten heeft aan Souterrains en het Bureau van de Zoogdiervereniging opdracht verleend om het klimaat in het Zonnebergstelsel in kaart te brengen en adviezen te geven voor biotoopverbetering ten behoeve van de aanwezige vleermuizen met behoud van de cultuurhistorische waarden. Dit onderzoek dient mede om aan te tonen in hoeverre het huidig medegebruik van invloed is op de overwinteringsfunctie van het stelsel voor vleermuizen en om te adviseren op welke punten en locaties verbeteringen gewenst of zelfs noodzakelijk zijn. Tevens vormt de klimatologische basisinformatie een belangrijk hulpmiddel om in te schatten of, waar en welke invloed eventuele ingrepen op het klimaat voor de vleermuizen, maar ook opschriften zouden kunnen hebben. 
 
Dit onderzoek is voor Natuurmonumenten noodzakelijk in het kader van de aanwijzing van het stelsel als onderdeel van het Natura2000 gebied Sint Pietersberg & Jekerdal. In het beheerplan voor dit gebied staat het behoud Van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied voor drie habitatrichtlijnsoorten centraal: de meervleermuis (Myotis dasycneme), de ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en de vale vleermuis (Myotis myotis). 
 
Naast vleermuizen worden het groevestelsel ook regelmatig door mensen bezocht (georganiseerd en illegaal). Voor het reguleren van de stroom van bezoekers zijn beheermaatregelen nodig, met mogelijke effecten op het interne klimaat van het stelsel. Deze effecten kunnen weer gevolgen hebben voor de cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten in het gangenstelsel.  
 
Het onderzoek is zowel binnen de muren als deels buiten de muren uitgevoerd om een goed beeld te hebben van de vleermuisverdeling in de diverse klimaatzones.