Nader onderzoek vleermuizen Fort bij Abcoude

Natuurmonumenten is voornemens om op ‘fort bij Abcoude’ de exploitatie van de aanwezige gebouwen mogelijk te maken. Het fort en de omgeving zijn ook in gebruik bij vleermuizen, o.a. als winterverblijfplaats. Ontwikkeling van de gebouwen en de directe omgeving in samenhang met de aanwezige vleermuiswaarden kan goed plaats vinden, mits in een vroeg stadium rekening gehouden wordt met de aanwezige vleermuiswaarden en tijdig maatregelen genomen worden. In 2011 zijn de verwachtingen (op basis van expert judgement) met betrekking tot mogelijke vleermuisfuncties (jachtgebied, verbindingen, zomer-, kraam- en paarverblijven, en de aan de winterverblijven gelieerde zwermfunctie) ingeschat (Jansen, 2011).  
 
In verband met de wens tot exploitatie heeft Natuurmonumenten  de Zoogdiervereniging gevraagd om aanvullende informatie te verzamelen over zomer- en najaarsfuncties voor vleermuizen, en te adviseren over een effectieve en zinvolle mitigatie van effecten op de vleermuizen van de al eerder uitgevoerde restauratie en met het oog op het voorziene gebruik in de toekomst. Het project bestaat uit twee onderdelen: a) aanvullend vleermuisonderzoek en b) advisering. Het aanvullend vleermuisonderzoek is in voorliggende rapportage verwerkt, de advisering is verwerkt in een aparte rapportage (Limpens en Jansen, 2016).