Keuringen mergelgroeves in N2000 gebieden in Zuid-Limburg in 2016

In de Natura 2000-gebieden Bemelerberg & Schiepersberg (gebiedsnummer 156), Geuldal (gebiedsnummer 157), St. Pietersberg & Jekerdal (gebiedsnummer 159) en Savelsbos (gebiedsnummer 160), liggen een groot aantal mergelgroeves die belangrijk zijn voor de overwintering van drie Natura 2000-soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn: meervleermuis (Myotis dasycneme), ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en vale vleermuis (Myotis myotis).  Het behalen van de gebiedsdoelstellingen van deze vleermuissoorten wordt gemonitord door het jaarlijks visueel laten tellen en op naam brengen van de overwinterende vleermuizen in deze groeves door ervaren vrijwilligers. Deze tellingen worden uitgevoerd via het Meetnet Wintertellingen Vleermuizen onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Voor het mogen uitvoeren van de vleermuistellingen in de groeves heeft de eigenaar/beheerder een betredingsvergunning nodig in het kader van de Mijnbouwwet en het is noodzakelijk dat in de vergunning de vleermuistelling expliciet als activiteit is vermeld (zie ook La Haye, 2016).