Herontwikkeling Fort bij Abcoude - Input voor de beoordeling van verhuur en toekomstige exploitatie vanuit de vleermuizen

Fort bij Abcoude is een groot fort uit de Stelling van Amsterdam. Op het forteiland staan 7 bomvrije (grondgedekte) gebouwen en twee ondiepe schuilplaatsen. Op het buitenfort staat een genieloods. Het fort heeft diverse gebruikers van de gebouwen (de Abcouder IJsclub, de Saluut Batterij, de Stichting Fort Abcoude en de Stichting Viscentra Gehandicapten, verdeeld over de verschillende gebouwen.  
 
Eind jaren 90 van de vorige eeuw zijn ramen, kozijnen en deuren hersteld, vooral van de Bomvrije kazerne. Hierbij zijn veel vleermuisoverwinteringsplekken verloren gegaan, met name achter de kozijnen, en zijn de toegangen tot de gebouwen verslechterd. Van gebouw A, de bomvrije kazerne, waren aan het eind van de 90er jaren rond 20-25 overwinterende vleermuizen bekend (interpellatie van aantallen van de verschillende in de verschillende jaren getelde objecten; mond. Med. Dhr Z. Brijn).  Het is een gegeven dat er meestal meer vleermuizen in een object overwinteren, dan er daadwerkelijk worden waargenomen1. Waarschijnlijk is er dus een groter aantal overwinterende dieren zijn plek kwijt geraakt en/of daadwerkelijk verstoord.  Gebouw B is op dat moment speciaal voor vleermuizen aangepast en ingericht. Slechts ongeveer een derde van dit aantal dieren is toen gebruik gaan maken van het voor de vleermuizen ingerichte gebouw B (mond. Med. Dhr Z. Brijn). Dit is helaas moeilijk concreet te maken omdat in die tijd de tellingen voor het fort als geheel, en niet per gebouw werden vastgelegd.   
 
In de periode 2011-2015 is weer een restauratie van de bomvrije kazerne uitgevoerd. Tevens is er een casco-restauratie van de bijgebouwen uitgevoerd. Bij deze restauratie zijn de aanwezige natuurwaarden gerespecteerd. Bij enkele gebouwen zijn extra voorzieningen voor vleermuizen aangebracht. 
 
Een van de belangrijkste natuurwaarden van het fort, is de aanwezigheid van maar liefst acht vleermuissoorten (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis, gewone baardvleermuis, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis). De verschillende soorten vleermuizen gebruiken verschillende delen van gebouwen en groen voor verschillende functies: overwinteren, nazomer-zwermen, zomerverblijfplaats, paarverblijf, jachtplek en vliegroute.