Dragende structuren voor vleermuizen, in het bijzonder de gewone dwergvleermuis, in gemeente Ede

De gemeente Ede is op weg om te gaan werken met een Soortenmanagement Plan (verder SMP) voor vleermuizen en mogelijk een daarop gebaseerde Gebiedsgerichte Ontheffing (verder GO) in het kader van de Flora- en faunawet (vanaf januari 2017 de Wet natuurbescherming).  
 
Eerder heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van de gemeente Ede beschreven welke onderdelen van belang zijn voor een SMP en GO (Limpens & Schillemans 2015). In 2016 zijn hiervoor de eerste prioritaire stappen gezet. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de dragende structuren van gemeente Ede voor vleermuizen. Voorliggende rapportage voorziet hierin.