Vleermuisonderzoek Gemaal de Vlinder, Deil

Het Waterschap Rivierenland renoveert het gemaal de Vlinder te Deil. Daartoe wordt het huidige gemaal plus bijbehorend gebouwtje gesloopt en wordt later op dezelfde locatie een nieuw gebouwtje en gemaal teruggezet. De sloop van het gebouwtje is gepland in het najaar van 2015.  
 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden vastgesteld dat er rondom het gebouwtje wordt gefoerageerd door gewone dwergvleermuizen en een enkele laatvlieger. Voor deze soorten, evenals voor andere vleermuissoorten, heeft het gebouw geen functie als zomerverblijf, najaarsverblijf of baltslocatie.