Veldonderzoek noordse woelmuis in het Oostzanerveld met eDNA

Het Oostzanerveld is een veenweidegebied met plas-dras graslanden en rietkragen dat van Oostzaan in het zuiden doorloopt tot de droogmakerij ‘Wijdewormer’ in het noorden. De noordse woelmuis is bekend uit het gebied, maar recente inventarisatie-gegevens ontbreken op een enkele losse waarneming na. De provincie Noord-Holland heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging opdracht gegeven om 12 verschillende kilometerhokken met behulp van de eDNA methode te inventariseren (figuur 1 en figuur 3). Op alle meetlocaties in de 12 geselecteerde kilometerhokken is de noordse woelmuis aangetoond op basis van een DNA analyse van verzamelde woelmuiskeutels.  Met behulp van de eDNA methode is het mogelijk om efficiënt, effectief en goedkoop, in vergelijking met inloopvallenonderzoek, de verspreiding van de noordse woelmuis in laagveengebieden in kaart te brengen.