Realisatie alternatieve verblijven voor vleermuizen ten behoeve van sloop van gebouw 7a in het Museumkwartier.

Op het Museumkwartier, op voormalige vliegbasis Soesterberg, zijn in het nabije verleden al meerdere gebouwen gesloopt welke vleermuizen, c.q. een functie voor vleermuizen herbergden. In deze projecten is gewerkt op basis van de ontheffingen en is ook gewerkt met gerichte mitigatie en compensatie (zie Limpens & Schillemans 2014). De sloop van gebouw 7a is een onderdeel van het gehele plan voor het Museumkwartier.  


Gebouw 7a herbergt vaste rust- en verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis (samenvatting in Limpens & Schillemans 2014). Deze verblijven worden aangetast door de sloop van het gebouw. Daarom is een ontheffing van de flora- en faunawet noodzakelijk en deze is verkregen.  


Verschillende maatregelen zijn reeds in een vroeg stadium (en deels naar aanleiding van een oudere ontheffing op de Flora- en faunawet) getroffen om de negatieve effecten van de sloop van gebouw 7a te mitigeren (zie Limpens & Schillemans 2014). Daarnaast zijn in het winterseizoen extra maatregelen getroffen bij drie gebouwen: 267, 274 en de brug naar het nieuwe museumgebouw. Dit betreft grootschalige(r) ingrepen, gericht op de functie van zomer-, paar- en (klein)winterverblijf voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. In de onderhavige notitie wordt de realisatie van deze vervangende verblijven voor gebouw 7a beschreven.