Onderzoek naar het voorkomen van noordse woelmuis en waterspitsmuis bij Spaarndam 2015

In het gebied van Spaarnwoude staat de plaatsing van een aantal nieuwe hoogspanningsmasten gepland. Aan de rand van een waterpartij ten noordoosten van Spaarndam komt één van deze nieuwe masten in een gebied waar in het recente verleden noordse woelmuizen zijn aangetroffen. Tevens is op deze locatie het voorkomen van waterspitsmuis niet uit te sluiten.  
 
H.I.P - Heijmans Integrale Projecten heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd te onderzoeken of er noordse woelmuizen of waterspitsmuizen aanwezig zijn op de locatie waar een nieuwe mast (ML20) wordt geplaatst en op de locatie van een te verwijderen mast net ten zuidwesten hiervan. 
 
Het onderzoek heeft op de locatie van ML20 geen muizenvangsten opgeleverd, terwijl op de locatie van de te verwijderen mast alleen veldmuis werd aangetroffen.  Er zijn dus geen beschermde muizensoorten (noordse woelmuis en/of waterspitsmuis) aangetroffen, waardoor er geen ontheffing voor de werkzaamheden hoeft te worden aangevraagd. Schadelijk effecten zijn uit te sluiten.  
 
Opdrachtgever heeft tevens gevraagd te onderzoeken of op de beide mastlocaties Stomp kweldergras of Zilte schijnspurrie aanwezig was. Beide soorten zijn niet aangetroffen, wat gezien het aanwezige biotoop ook te verwachten was.