Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in plangebied Schoteroog bij Haarlem 2015

Binnen het plangebied Schoteroog staat het graven van een sleuf voor een elektriciteitsleiding gepland. Het plangebied ligt aan de Mooie Nel, een water met oevers waarbinnen in het recente verleden noordse woelmuizen zijn aangetroffen. Binnen het plangebied kon voorafgaand aan dit onderzoek niet uitgesloten worden dat de soort er aanwezig is. 
 
Antea Group heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd te onderzoeken of er noordse woelmuizen aanwezig zijn binnen het traject waar de sleuf voor de elektriciteitsleiding gegraven wordt. Het wel of niet aantreffen van noordse woelmuis bepaald of er wel of geen ontheffing voor de werkzaamheden hoeft te worden aangevraagd. 
 
Het onderzoek heeft binnen het bovenstaande traject wel muizenvangsten opgeleverd, maar er zijn geen noordse woelmuizen aangetroffen. Bij de aangetroffen muizensoorten gaat het om soorten van Bijlage 1 van de Flora- en faunawet, waarvoor een algehele vrijstelling geldt volgens AMvB artikel 75. Voor de geplande werkzaamheden hoeft dus geen ontheffing Flora- en faunawet te worden aangevraagd.  Het plangebied maakt geen deel uit van een voor de noordse woelmuis aangewezen Habitatrichtlijngebied. Schadelijke effecten op de gunstige staat van instandhouding van de soort zijn uit te sluiten.