Nazomergebruik Fort Giessen door vleermuizen

Brabants Landschap beschermt de Brabantse natuur sinds 1932, maar staat ook aan de lat voor het behoud en restauratie van historische gebouwen en forten. Brabants Landschap is voornemens drie gebouwen op Fort Giessen te restaureren, gebouwen die (mogelijk) door vleermuizen worden gebruikt. Om de restauratie uit te kunnen voeren dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld, waarin rekening gehouden wordt met de aanwezige vleermuizen en vleermuiswaarden. 
 
Aan het bureau van de Zoogdiervereniging is gevraagd om vast te stellen wat de gebouwen op Fort Giessen bijdragen aan de huidige staat van instandhouding van de populatie vleermuizen (lokaal en regionaal). Om dat vast te stellen was het nodig om een goed overzicht te krijgen van het gebruik van de gebouwen door vleermuizen. Daarnaast was detailinformatie nodig over welke toegangen gebruikt worden door vleermuizen, wat de hangplekken in de gebouwen zijn en hoe dit samenhangt met het klimaat in de gebouwen. Het gebruik en de functies van de gebouwen vormt belangrijke informatie voor het ecologisch werkprotocol. 
 
De bewuste gebouwen van fort Giessen hebben voor vleermuizen twee functies: nazomer zwermlocatie en winterverblijf. Twee van de drie gebouwen, Remise B en Gebouw A, de Bomvrije kazerne hebben de functie als nazomerzwermlocatie voor de watervleermuis (Myotis daubentonii) en de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus), maar ook voor enkele individuen van de baardvleermuis (Myotis mystacinus) en gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Vleermuizen overnachten en overdagen in de nazomer regelmatig in de gebouwen, vooral op de begane grond van de bomvrije kazerne. Door het huidige gebruik worden de aanwezige individuen echter regelmatig gestoord.  
 
Twee van de drie gebouwen, Remise B en gebouw A, worden gebruikt door vleermuizen als winterverblijf. Tijdens de jaarlijkse wintertellingen zijn de volgende soorten aangetroffen: watervleermuis, baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis. De meervleermuis (Myotis dasycneme) wordt onregelmatig gevonden. De aantallen zijn de laatste vijf jaren beduidende lager dan in 2004. De achteruitgang is het gevolg van verdroging van beide gebouwen (door eerder genomen maatregelen) en verstoringen. Op dit moment overwinteren de meeste vleermuizen in het vleermuisreservaat.