Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos in 2015

In 2014 en 2015 is de populatie eikelmuizen (Eliomys quercinus) in opdracht van de provincie Limburg in het Savelsbos gemonitord door middel van een vangterugvang-onderzoek. Gevangen eikelmuizen zijn zoveel mogelijk individueel gemerkt met behulp van transponders. In totaal zijn daarbij 30 individuen gemerkt en is in totaal 51 maal een eikelmuis gevangen. Het monitoringsonderzoek heeft laten zien dat de populatie eikelmuizen in het Savelsbos erg klein en kwetsbaar is, terwijl de populatie in eerdere jaren veel groter was en wijder verspreid (Bekker & La Haye 2015).  De oorzaken van de achteruitgang zijn waarschijnlijk complex en op dit moment niet goed bekend. Het is daardoor niet makkelijk om beschermingsmaatregelen te nemen. De huidige beschermingsmaatregelen richten zich op het verbeteren van het habitat door middel van het nemen van kleinschalige beheermaatregelen zoals het aanleggen van semi-natuurlijke overwinteringsplekjes (schanskorven), het herstellen van heggen en hagen en het starten van kleinschalig hakhoutbeheer. Nader onderzoek naar de genetische variatie van de populatie is gewenst, evenals meer onderzoek naar de voortplanting en het voedsel van de eikelmuizen.  


Het is aan te bevelen de komende jaren verder aandacht te besteden aan:

  1. de genetische variatie van de populatie en ontwikkeling daarvan,
  2. het continueren van de populatie-monitoring, eventueel aangevuld met speciale camera-vallen met transponder-readers,
  3. verspreidingsmonitoring door middel van eikelmuiskasten in omliggende bosgebieden,
  4. onderzoek te starten aan bodemcondities, bodemfauna en de vegetatie
  5. de Limburgers meer informeren over deze iconische soort, zodat meer betrokkenheid en draagvlak ontstaat voor beschermingsmaatregelen.