Monitoring rosse woelmuis m.b.v. braakballen van ransuil

Het RIVM heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging in 2013 gevraagd een monitoringsmethode op te zetten die inzicht geeft in fluctuaties in aantallen rosse woelmuizen in tijd en ruimte. In eerste instantie leek het analyseren van braakballen van bosuilen hier een goede methode voor te zijn, maar het verzamelen van dit materiaal bleek veel moeilijker dan gedacht. Het aantal personen dat zich bezig houdt met onderzoek naar bosuilen is beperkt en het verzamelen van voldoende materiaal van een locatie bleek moeilijk tot onmogelijk te zijn (Bekker 2014).  
Gezien deze problemen met het verzamelen van bosuilbraakballen is besloten om te bezien of het analyseren van een groot aantal braakballen van ransuil uit noordelijk Limburg wel inzicht geeft in fluctuaties in aantallen rosse woelmuizen. Is analyse van ransuilbraakballen wel of niet een alternatieve valide monitoringsmethode voor het volgen van rosse woelmuisfluctuaties?