Mogelijkheden geluiden forum voor NEM meetnet vleermuis transecttellingen

Vrijwilligers binnen het  hebben aangegeven tijdens de jaarlijkse enquête en tijdens 1op-1 contacten dat zij graag met andere vrijwilligers ervaringen zouden willen delen en vragen zouden willen stellen. Zo leren zij bij en hebben ze het gevoel bij een grotere groep te horen (community).   Voor de duurzaamheid van het meetnet is het van groot belang dat de vrijwilligers zich verantwoordelijk voelen en het voor een deel als een eigen meetnet beschouwen. Het onderdeel voelen van een community draagt daar sterk aan bij. Nieuwe vrijwilligers krijgen momenteel drie korte trainingen. Twee trainingen zijn voor het gebruik van het geluidenanalyse programma Batexplorer en het herkennen van vleermuissoorten aan de hand van geluid.  Eén keer per jaar een speciale bijeenkomst waarin de lastige opnamen in grotere groep besproken en beoordeeld worden. Uit de jaarlijkse evaluatie onder de deelnemers blijkt dat het aantal bijeenkomsten te laag om een grotere groep vrijwilligers vertrouwd te maken met deze materie.   Een van de mogelijke oplossingen om zowel een community te creëren als kennis bij te brengen is het instellen van een online forum. 
 
Een goed werkend forum voldoet aan een aantal functionele en technische randvoorwaarden. Daarnaast moet een keuze gemaakt worden over de locatie van het forum. Deze keuze bepaalt ook deels de kosten die gemoeid zijn met een forum.  
 
Kennis over variatie in echolocatie geluid is ook maar beperkt aanwezig binnen de andere vleermuisvrijwilligers groepen. Training van een deel van de andere vleermuisvrijwilligers via het forum draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de verzamelde (vleermuis)data over het algemeen. En dus ook aan de verspreidingsdata die –ook- het NEM gebruikt. 
 
In deze notitie wordt beschreven welke voorwaarden of kenmerken van belang zijn (paragraaf 2), welke mogelijkheden voor een forum onderzocht zijn en waarom en hoe de verschillende mogelijkheden ten opzichte van elkaar verschillen (multi criteria analyse, paragraaf 3) om tenslotte twee mogelijkheden aan te bevelen (paragraaf 4). Deze twee opties worden in paragraaf vijf verder uitgewerkt. Op basis daarvan kan een definitief besluit worden genomen en eventueel een forum worden opgezet. De functionele specificaties worden in bijlage I gegeven. In paragraaf 5 tenslotte, worden enkele mogelijke extra aanvullingen gegeven.