Functioneel ontwerp digitaal portal kolonietellingen vleermuizen - Een add-on op het basis portal NEM zoldertellingen

De Zoogdiervereniging coördineert de monitoring van verschillende vleermuissoorten in het kader van Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Eén van de meetnetten is het NEM Zoldertellingen.  Binnen dat meetnet worden zolders bezocht door vrijwilligers. Zij tellen de aanwezige vleermuizen en zoeken naar sporen (mest) van vleermuizen. De geven gaan zij door geven /geven zij door via het digitale portal NEM Zoldertellingen. Het meetnet NEM Zoldertellingen is primair gericht op aantalsmonitoring van de grijze grootooorvleermuis en ingekorven vleermuis en verspreiding van alle (zolderbewonende) vleermuissoorten. 
 
Vrijwilligers verzamelen echter meer data over kolonies van vleermuizen dan enkel tijdens de zoldertellingen. Zo worden jaarlijks ongeveer de helft van de bekende meervleermuis verblijven simultaan geteld door middel van uitvliegtellingen. Ook worden verschillende kolonies laatvliegers al jaren gevolgd. De data van die tellingen wordt nu niet systematisch bijeen gebracht. De momenteel beschikbare portalen (telmee.nl en waarneming.nl) voldoen niet voor dergelijke tellingen.  Daarom is het een wens vanuit de vrijwilligers-community om wel een dergelijk portal te hebben en vanuit het Bureau van de Zoogdiervereniging is het de wens om naast zoveel mogelijk vrijwilligers te ondersteunen ook de wens om de gegevens van de meervleermuis zo systematisch mogelijk te verzamelen en te bewaren. Mogelijk dat via de gegevens van de meervleermuis tevens een monitoringsmeetnet kan worden opgezet. De aantalstellingen vormen tevens een aanvulling op de huidige verspreidingsgegevens.