Ecologische begeleiding MOB Wanroij: Verslaglegging stavaza maart 2015

Op het terrein van de voormalige MOB Wanroij worden de gebouwen gerenoveerd en wordt een ‘openlucht’ museum gerealiseerd. De verschillende gebouwen worden door de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis als verblijfplaats gebruikt. Renovatie van de gebouwen leidt tot aantasting van verblijfplaatsen worden aangetast en mogelijke slachtoffers onder de vleermuizen. Dit is in overtreding is met de flora- en faunawet indien er geen verdere maatregelen worden getroffen. Daarom is een ontheffing van de ffwet aangevraagd. Onderdeel van de ontheffing is het mitigatie-/compensatieplan met bijbehorend ecologisch werkprotocol (Korsten en Limpens, 2010). 
 
Als onderdeel van de ontheffingsaanvraag en het bijbehorende mitigatie- en compensatieplan zijn een aantal compensatiemaatregelen voorgesteld door het Bureau van de Zoogdiervereniging.  
 
De compensatie maatregelen bestaan onder andere uit het realiseren van alternatieve verblijven voor de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis in de vorm van  - daklijsten speciaal gemaakt zodat ze ruimte bevatten voor vleermuizen  - en het ophangen van een aantal vleermuiskasten.  Deze maatregelen staan beschreven in Korsten & Limpens, 2010.  
 
De aanpassingen waren gericht op een zo snel mogelijk realiseren van alternatieve verblijfplaatsen voor de vleermuizen, die nog in het actieve vleermuisseizoen van 2014 door vleermuizen in gebruik kunnen worden genomen. 
 
Als gevolg van een onvoorzien ongeval op het werk is de uitvoering in 2014 vanuit de ARBO tijdelijk stilgelegd.  
 
Onderhavig memo legt de stand van zaken vast van het project vanuit het oogpunt van de omgang met de vleermuisbelangen begin maart 2015 (zie ook Schillemans & Limpens 2014).