Ecologische begeleiding herstelwerkzaamheden Aatoren ten bate van vleermuizen, Groningen

De gemeente Groningen is voornemens de toren van de Aa-kerk te restaureren. Er is door de gemeente advies ingewonnen bij OVT architecten met betrekking tot de noodzakelijke bouwkundige maatregelen. De toren heeft enkele problemen die op lange termijn tot bouwkundige problemen kunnen leiden en er zijn delen die aan vervanging toe zijn.  

De toren van de Aa-kerk wordt ook door vleermuizen gebruikt. In de winter gebruiken franjestraat, watervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis de toren als winterverblijfplaats. Ook in de zomer en nazomer wordt de toren gebruikt, echter dat gebruik is minder goed in beeld. De voorgenomen werkzaamheden, zowel op korte termijn (gericht op het interieur) als op langere termijn (gericht op het interieur en exterieur), schaden zonder verdere maatregelen de functie van de toren voor de vleermuizen. De werkzaamheden beïnvloeden zowel het klimaat negatief als ook het aantal wegkruipplaatsen.

Door het gericht treffen van maatregelen kunnen effecten op de vleermuisfuncties van de korte termijn werkzaamheden voorkomen worden. Een ontheffing op de Flora- en faunawet is dan niet noodzakelijk. Voor de effecten van de lange termijn werkzaamheden dient gericht onderzoek te worden gedaan naar het winter- zomer- en nazomergebruik van de toren door vleermuizen. Zodoende kunnen er gerichte maatregelen getroffen worden om effecten te voorkomen. Een ontheffing op de Flora- en faunawet is ook dan niet noodzakelijk. De korte (en later ook de lange) termijn maatregelen dienen in een protocol te worden vastgelegd en geborgd te worden door bijvoorbeeld deze in een uitvoeringsbestek op te nemen. Onderdeel van de maatregelen is het monitoren van de temperatuur en luchtvochtigheid in de verschillende ruimtes en op muren. Deze monitoring dient ook geborgd te worden, evenals de respons op een voor vleermuizen mogelijke negatieve ontwikkeling van de klimaatsfactoren.